Aj v roku 2019 nám môžete prispieť na našu činnosť poukázaním 2% z Vašej dane,  ďakujeme.

 

 

Reálne čísla o stave zarybnenia Ramena Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.

15.9.2019

UZNESENIE 2S/1/2015

10.9.2019

Deň obce Dolná Streda - 2019

3.9.2019

Dňa 18.7.2019 bola Kasačná sťažnosť MŽP SR spolu so spisom doručená na Najvyšší súd Slovenskej republiky

29.8.2019

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

21.08.2019

Vyhodnotenie pretekov o " Putovný pohár starostu obce Dolná Streda "

19.8.2019

Oznam - založenie novej miestnej organizácie v Dolnej Strede

15.8.2019

Pozvánka

12.8.2019

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke II.

5.8.2019

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke

30.7.2019

Nová žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede

9.7.2019

Deň v prírode 2019

25.6.2019

Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019

19.6.2019

Znalec za posudok v ktorom tvrdí že Rameno Dolná Streda je vodný tok, dostal od MS SR pokutu.

23.5.2019

Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

21.5.2019

Dnes na OR Dolnostredskom

10.3.2019

Oznam o rozsudku KS v Bratislave

8.3.2019

Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor zrušil na základe protestu prokurátora vecné bremeno zapísane nezákonným spôsobom v prospech SRZ

19.2.2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo správne konanie o inom správnom delikte voči znalcovi prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi. DrSc.

18.2.2019

Podporte záchranu riek tak ako ich poznáme.

31.01.2019

MŽP SR podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmani