Bol Krajským súdom v Bratislave priznaný odkladný účinok rozhodnutiu MŽP SR č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.) zákonný alebo nie ???

01.08.2018 14:00

         Dňa 4.7.2018 bol na Krajský súd v Bratislave odoslaný návrh obce Dolná Streda na zrušenie odkladného opatrenia k rozhodnutiu MŽP SR  č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.). V závere návrhu sa uvádza, že obec Dolná Streda má zato, že žalobca dostatočne nepreukázal vznik možných reálnych dopadov a ujmy ktorá mu má vzniknúť odobratím OR Dolnostredského , hlavne po tom čo žalobca súd vedome zaviedol. Tvrdenie obce Dolná Streda sme doložili Váženému súdu aj s dôkazovým materiálom (na rozdiel od žalobcu sme nezostali len vo fáze tvrdenia). Žalobca nedoložil výšku ujmy dôkazmi a ani nemohol ak niekto uvedie nepravdu, nemal by mať z toho prospech ani v súdnom konaní. Preto navrhujeme neodkladné opatrenie podľa § 189 SSP zrušiť.

Úplné znenie návrhu obce Dolná Streda:

Návrh obce na zrušenie odkladného opatrenia - Syrový.pdf (3982498)

 

          Dňa 16.7.2018 bol doručený na Krajský súd v Bratislave návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe podanej právnou zástupkyňou Via Lege s.r.o., ktorá zastupuje Slovenský rybársky zväz Žilina a Mestskú organizáciu SRZ Sereď. Podľa vyjadrenia MŽP SR bolo priznanie odkladného opatrenia NEZÁKONNÉ.

          V návrhu na zrušenie odkladného opatrenia sa medzi iným  uvádza, že na priznanie odkladného účinku neboli dané dôvody. MZP SR považuje uznesenie Krajského súdu za NEZÁKONNÉ i z dôvodu že neboli splnené podmienky na jeho vydanie v zmysle §185 písm. a) SSP. MZP SR v ňom poukazuje aj na to že žalobca NEPREDLOŽIL SÚDU ŽIADNE DÔKAZY.

          MŽP SR ďalej poukazuje na to že Krajský súd si nevyžiadal vyjadrenie k žalobe od ďalších účastníkov pred priznaním odkladného účinku , ktorým bez pochyby je aj obec Dolná Streda. Opomenutie v tomto zmysle vystavilo rozhodovanie  Krajského súdu do rizika nerešpektovania práva na spravodlivý proces.

Úplné znenie návrhu MŽP SR pozri tu:

Návrh na zrušenie odkladného opatrenia MŽP SR.pdf (5219797)

 

Zo zistených skutočností vyplynulo zopár otázok:

Ako je vôbec možné že obec Dolná Streda nebola Krajským súdom v Bratislave pribratá do konania za účastníka pred vydaním uznesenia o priznaní odkladného účinku rozhodnutiu MŽP SR napriek tomu, že jej postavenie účastníka vyplývalo už zo žaloby, ktorú podala Via Lege s.r.o. a aj napriek tomu že o to dvakrát preukázateľne Krajský súd požiadala ?

Keď že vznikli pochybnosti o postupe Krajského súdu v Bratislave, obec Dolná Streda bola nahliadnuť do spisového materiálu, kde boli zistené VEĽKÉ NEDOSTATKY v postupe Krajského súdu a ovplyvňovanie jeho rozhodnutia.

Zo spisového materiálu sa na Krajskom súde v Bratislave ZÁHADNE STRATILI dve žiadosti o prijatie obci Dolná Streda za účastníka konania aj s prílohami (dôkazovým materiálom, spolu 36 strán) , ktoré boli na Krajský súd preukázateľne doručené mesiac pred priznaním odkladného účinku. Súd preto nemal pred vydaním odkladného opatrenia relevantné podklady preukázateľne zaslané obcou Dolná Streda a prevzaté podateľňou Krajského súdu v  Bratislave.

Ako je vôbec možné, že sa STRATILI dve žiadosti na prijatie obce Dolná Streda ako účastníka konania na Krajskom súde v Bratislave  ?

 

Pri nahliadnutí do spisu obec Dolná Streda zistila , že pracovníčka súdu zaslala svojvoľne na vyjadrenie právnej zástupkyni Via Lege s.r.o. vyjadrenie MŽP SR k správnej žalobe hneď na druhý deň ako bolo doručené na Krajský súd, ku ktorému sa Via Lege s.r.o. vyjadrila. Vyjadrenie k vyjadreniu MŽP SR od Via Lege s.r.o. nebolo doručené do dňa 27.7.2018, kedy bola obec Dolná Streda nahliadnuť do spisu už ako účastník konania, ani MŽP SR a ani obci Dolná Streda. O tomto vyjadrení Krajský súd pred priznaním odkladného účinku neinformoval MŽP SR a ani mu nedal možnosť sa k nemu vyjadriť a aj na jeho základe rozhodol o priznaní odkladného účinku. Obec Dolná Streda Krajský súd prijal ako účastníka konania až dňa 14.6.2018, po priznaní odkladného opatrenia, ktoré bolo vydané 11.6.2018. Uznesenie o prijatí obce Dolná Streda bolo doručené obci až 22.6.2018 (osem dní po jeho vydaní).

Ako je možné že pracovníčka Krajského súdu dala svojvoľne možnosť vyjadriť sa Via Lege s.r.o. k vyjadreniu MŽP SR k správnej žalobe hneď na druhý deň ako bolo doručené na Krajský súd, MŽP SR a ani obci Dolná Streda toto vyjadrenie nebolo doručené a obec by sa o ňom nedozvedela , keby nebola nahliadnuť do spisu ?

 

Je zarážajúce aj to, že VIA LEGE s.r.o. si osobne prevzala uznesenie o priznaní odkladného účinku dňa 13.06.2018 a to presne v deň, kedy prišlo pracovníčke Krajského súdu od JUDr. BELAVEJ na vypravenie.

Odkiaľ právna zástupkyňa VIA LEGE s.r.o. vedela o nevyexpedovanom uznesení o určení odkladného účinku, keď si ho v ten istý deň prišla osobne prevziať ?

 

Dávame Vám do pozornosti aj dôkazy ktoré predložila Krajskému súdu Via Lege s.r.o. vo svojom vyjadrení (ktoré nebolo doručené ani MŽP SR ani obci Dolná Streda), o tom že MsO SRZ Sereď má v OR Dolnostredskom ryby podľa jej vyjadrenia za státisíce eur. Všimnite si prosím, že v tabuľkách za rok 2016 a 2017 sú údaje o množstve rýb úplne rovnaké aj so zlým označením roka zarybnenia na Jar a Jeseň, len konečná cena zarybnenia pre konkrétny rok je iná, čo Krajskému súdu evidentne pri priznaní odkladného účinku neprekážalo, za povšimnutie v sumári zarybnenia OR Dolnostredského za roky 2002 – 2017 stojí ešte fakt, že v roku 2016 nebolo zarybnené OR Dolnostredské Kaprom KV - 500 kg , tak ako to do dnešného dňa tvrdí MsO SRZ Sereď na svojej webovej stránke:

 

https://kronika.srzsered.sk/2016/12/01/zarybnenie-lovnych-revirov-na-jesen-2016/  

Dôkazy predložené Krajskému súdu od Via Lege s.r.o. :

 

Obec Dolná Streda podala na postup Krajského súdu sťažnosť predsedovi Krajského súdu. Keď že v § 344, Marenie spravodlivosti sa hovorí že :

 

(1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,

b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,

c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, alebo ich zástupcov v

konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo

d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka

súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

 

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

c) z osobitného motívu,

d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov,

obec Dolná Streda zvažuje aj podanie trestného oznámenia.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.