Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019

19.06.2019 07:04

Dňa 18.06.2019 bola doručená obci Dolná Streda kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zdôvodnilo podanie kasačnej sťažnosti medzi iným takto:

 

         „ Proti napadnutému rozsudku, jeho výroku, ktorým správny súd zrušil druhostupňové rozhodnutie, ako aj prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie a priznal žalobcom voči žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania, o výške ktorej rozhodne správny súd po právoplatnosti napadnutého rozsudku samostatným uznesením, podáva žalovaný na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „kasačný súd“)

                                        

                                             k a s a č n ú  s ť a ž n o s ť ,

 

a to z dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), pretože správny súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci, ako aj z dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. f) SSP, pretože správny súd porušil právo žalovaného na odôvodnenie súdneho rozhodnutia v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

 

Ministerstvo ďalej poukázalo aj na ďalšie procesné pochybenia správneho súdu:

 

          „Nad rámec dôvodov kasačnej sťažnosti si žalovaný dovoľuje ešte poukázať na procesné pochybenia, resp. svojvôľu správneho súdu v tomto súdnom konaní. Uznesením správneho súdu sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 (ďalej len „Uznesenie“) bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov bez splnenia podmienok na jeho priznanie podľa § 185 písm. a) SSP, v zmysle ktorého správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok, ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom. Žalobcovia v návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe nepreukázali správnemu súdu hrozbu závažnej ujmy hospodárskej či finančnej škody, závažnej ujmy na životnom prostredí ani iného vážneho nenapraviteľného následku, o ktorých nepredložili správnemu súdu žiadne dôkazy.“

 

 

          Ministerstvo životného prostredia preto navrhuje, aby kasačný súd zrušil výrok napadnutého rozsudku správneho súdu, ktorým zrušil druhostupňové rozhodnutie, ako aj prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ako aj výrok napadnutého rozsudku správneho súdu, ktorým priznal žalobcom voči žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania a vec vrátil v tomto rozsahu správnemu súdu na ďalšie konanie.

 

Úplné znenie kasačnej sťažnosti si môžete prečítať tu:       Kasačná sťažnosť MŽP SR.pdf (1766456)