Krajský súd v Trnave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Galante, ktorý zamietol návrh MsO SRZ Sereď na vydanie odkladného opatrenia

01.11.2023 06:50

Obci Dolná Streda bol doručený rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 11.októbra 2023 vedený pod sp. zn. 26Co/72/2023, ktorý potvrdzuje fakt, že MsO SRZ Sereď ako žalobca neosvedčil dôvodnosť a trvanie nároku na nariadenie neodkladného opatrenia a nepodarilo sa mu ani jednoznačne preukázať hrozbu, na ktorú sa odvolával.

 

Krajský súd v Trnave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Galante, ktorý zamietol návrh MsO SRZ Sereď na vydanie odkladného opatrenia, tak že je to v poradí už siedmy  rozsudok súdu v ktorom súd nevyhovel návrhu MsO SRZ Sereď na vydanie odkladného opatrenia, a priznal žalovanej (obci Dolná Streda) voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

 

V rozsudku Krajského súdu v Trnave sa medzi iným uvádza:

 

„Podľa súdu prvej inštancie žalobca neosvedčil dôvodnosť a trvanie nároku na nariadenie neodkladného opatrenia a nepodarilo sa mu ani jednoznačne preukázať hrozbu, na ktorú sa v návrhu odvolával, preto súd prvej inštancie v zmysle § 329 CSP návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol“.

 

„Odvolací súd vzhľadom na uvedené dospel k rovnakému záveru ako súd prvej inštancie, že žalobca neosvedčil, že by dôvody, pre ktoré považoval nariadenie neodkladného opatrenia za nevyhnutné, boli dôvodmi, ktoré by odôvodňovali nariadenie neodkladného opatrenia“.

Dovolíme si do vašej pozornosti uviesť fakt že žalobca čiže MsO SRZ Sereď v podaní zo dňa 29.09.2023 medzi iným sám uviedol že :

 

„V roku 2023 už ryby (a už vôbec nie hodnota rýb) zo zarybnenia žalovanou z roku 2018 v OR Dolnostredskom nie sú.

 

Čím žalobca nepriamo iba opäť potvrdil že nasadené ryby obcou Dolná Streda do OR Dolnostredské – Skala vylovili jeho členovia.

 

Uvedené skutočnosti v rozsudku iba potvrdzujú vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a obce Dolná Streda, že priznanie odkladného účinku Správnym súdom v Bratislave považujú za arbitrárne, nemajúce oporu v skutkovom a právnom stave, a teda za nezákonné.

www.dolnastreda.sk/zivot-v-obci/obcianske-zdruzenia-v-obci/oz-dolnostredan/krajsky-sud-v-trnave-potvrdil-rozsudok-okresneho-sudu-v-galante-894sk.html