Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

21.05.2019 13:05

Ako sme Vás už pred časom informovali, rybári z Dolnej Stredy ešte v roku 2014 požiadali Slovenský rybársky zväz Rada Žilina o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede. Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založenie miestnej rybárskej organizácie vydaním uznesením č.113/2014 neumožnil. Na toto uznesenie, ktoré rybári z Dolnej Stredy považovali za nezákonné, podali žalobu na Okresnom súde v Žiline. Okresný súd v Žiline svojím rozdudkom zo dňa 7.11.2016 zrušil uznesenie č.113/2014 Slovenského rybárskeho zväzu a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Súd priznal trovy konania a trovy právneho zastúpenia žalobcom v plnom rozsahu.

 

Proti tomuto rozsudku sa Slovenský rybársky zväz odvolal.

 

Krajský súd v Žiline odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu so sídlom v Žiline proti rozsudku Okresného súdu v Žiline, dňa 28.3.2019  uznesením odmietol. Slovenský rybársky zväz je povinný zaplatiť žalobcom trovy odvolacieho konania vo výške 982,99 €.

 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné § 246c veta druhá O.s.p.)