MŽP SR podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmani

16.12.2018 10:26

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave z ktorého vyberáme:

 

Žalovaný si dovoľuje poukázať na § 187 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), podľa ktorého cit.: „Ak správny súd priznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. a), je povinný o nej rozhodnúť do šiestich mesiacov od vydania uznesenia o priznaní odkladného účinku.“

 

Žalovaný považuje Uznesenie za nezákonné z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie v zmysle § 185 písm. a) SSP, v zmysle ktorého správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok, ....

 

Žalovaný poukazuje na skutočnosť, že žalobcovia v návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe nepreukázali konajúcemu súdu hrozbu závažnej ujmy, značnej hospodárskej či finančnej škody, závažnej ujmy na životnom prostredí ani iného vážneho nenapraviteľného následku, o ktorých nepredložili konajúcemu súdu žiadne dôkazy.

 

Konajúci súd pritom závažnosť ujmy iba tvrdenej žalobcami (t. j. bez predloženia akýchkoľvek dôkazov) vôbec neposudzoval. Konajúci súd len skonštatoval, že nepriznanie odkladného účinku správnej žalobe by bolo spôsobilé privodiť žalobcom závažnú ujmu napr. vo forme straty rybárskeho práva a vydávania povolení na rybolov za odplatu. Tieto skutočnosti uvádzané konajúcim súdom sú však legálnymi následkami každého rozhodnutia ministerstva vydaného podľa § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve)

 

Ešte zarážajúcejšie je odôvodnenie konajúceho súdu vo vzťahu k druhému dôvodu, pre ktorý priznal odkladný účinok správnej žalobe žalobcov, keď konajúci súd opäť iba skonštatoval, že nepriznanie odkladného účinku správnej žalobe by bolo spôsobilé privodiť žalobcom i iný ťažko napraviteľný následok napr. keď doposiaľ žalobcami zarybňovanú vodnú plochu dňa 04.05.2018 zarybnila Obec Dolná Streda.

 

Zarybnenie predmetnej ostatnej vodnej plochy zo strany Obce Dolná Streda, ktorý už nastal pred vydaním Uznesenia. Podľa názoru žalovaného práve priznanie odkladného účinku správnej žalobe žalobcov skomplikovalo skutkový a právny stav v súvislosti s OR Dolnostredské, a to vrátane finančného vyrovnania. Konajúci súd totiž priznaním odkladného účinku správnej žalobe žalobcov umožnil, aby žalobcovia profitovali zo zarybnenia Obcou Dolná Streda.

 

Obec Dolná Streda (napriek absentujúcej výzve zo strany konajúceho súdu) sa na konajúci súd sama obrátila s uvedením skutočností, ktoré mali byť zo strany konajúceho súdu pri rozhodovaní o návrhu žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe zohľadňované a pomerované (investície Obce Dolná Streda ako právoplatného užívateľa OR Dolnostredské, a to ešte pred rozhodnutím konajúceho súdu o návrhu žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe). V Uznesení pritom nie je ani zmienka o tomto podaní Obce Dolná Streda, pričom investícia (zarybnenie) zo strany Obce Dolná Streda prekvapivo „poslúžilo“ konajúcemu súdu ako jeden z dôvodov pre priznanie odkladného účinku správnej žalobe žalobcov.

 

Okresný súd Galanta odôvodnil zamietnutie návrhu žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia tým, že mu žalobcovia nepredložili žiadne dôkazy o nebezpečenstve bezprostredne hroziacej ujmy. Podľa názoru žalovaného je zarážajúce, že konajúci súd (na rozdiel od Okresného súdu Galanta a Krajského súdu v Trnave) vyhovel návrhu žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bez predloženia akýchkoľvek dôkazov, iba s poukazom na tvrdenia žalobcov, ktoré si konajúci súd osvojil bez vyjadrenia akejkoľvek vlastnej právnej úvahy, pričom sa nevysporiadal ani so žiadnou z námietok žalovaného.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, závažnosť takéhoto rozhodnutia, ktoré musí byť náležite odôvodnené, ako aj na skutočnosť, že konajúci súd iba v jedinom odseku na str. 4 Uznesenia odôvodňuje priznanie odkladného účinku správnej žalobe žalobcov, považuje žalovaný Uznesenie za arbitrárne, nemajúce oporu v skutkovom stave a v príslušných právnych predpisoch, a preto za nezákonné. Okrem toho žalovaný upozorňuje, že táto právna vec nebude rozhodnutá do šiestich mesiacov od vydania Uznesenia. Žalovaný preto opätovne navrhuje konajúcemu súdu, aby uznesenie sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018 z r u š i l.

 

Celý návrh si môžete pozrieť tu:

 

Návrh na zrušenie uznesenia sp. zn. 6S_50_2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S_50_2018 – 283.pdf (472845)