Náučný chodník OR Dolnostredské - Skala

01.10.2019 16:00

Občianske združenie „ Dolnostredan “, zrealizovalo projekt „ Náučný chodník OR Dolnostredské – Skala “ zo získaných finančných prostriedkov z 2 % - nej dane, z finančného príspevku Trnavského samosprávneho kraja TTSK a za pomoci obce Dolná Streda.

          Tento projekt pojednáva o vytvorení náučného chodníka na OR Dolnostredské – Skala, ktorý sa nachádza v Obecnom chránenom území, ktoré si v katastrálnom území obce Dolná Streda vytvorila obec Dolná Streda VZN-kom obce č.1/2017. Do tohto chráneného územia obce spadá aj územie na ktorom sa nachádza aj časť Chráneného vtáčieho územia Kráľová, ktoré sa riadi vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.21/2008 Z.z. Chránené územie obce vzniklo podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 25 a zákona č.534/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom vytvoriť a zachovať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj komunitného života, ochrany zdravia, prijateľného životného prostredia pre svojich občanov, vytvorenie podmienok pre využívanie územia na voľno časové aktivity a športovo-rekreačný rybolov.

 

          Naše občianske združenie " Dolnostredan „ , ktoré vzniklo dňa 8.3.2013 za účelom založenia miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede, sa svojou činnosť podieľalo na zveľadení Obecného chráneného územia revitalizáciou územia, kde sa predtým nachádzalo smetisko, v jeho časti pri ostrove pri Zelenke, kde sme v spolupráci s obcou Dolná Streda vybudovali pekný areál na oddychové aktivity našich občanov a postavili sme tam aj chatku, tzv. Rybársky domček, v ktorom sa schádzajú členovia občianskeho združenia. Po vydaní rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.8490/2017-4.1, o pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda do užívania v osobitnom režime, sme boli obcou Dolná Streda poverení správou tohto územia, a tak sme sa rozhodli vybudovať okolo OR Dolnostredské - Skala náučný chodník s informáciami o sladkovodných druhoch rýb, ktoré sa v tomto ramene nachádzajú. Pre spríjemnenie chvíľ pri oddychovaní turistov, ktorí budú týmto chodníkom prechádzať sme sa rozhodli vybudovať miesta aj na odpočinok.

 

Výška použitých finančných prostriedkov pri realizácii projektu :

Vlastné prostriedky OZ  „Dolnostredan“  -  5 561,14 €,

Dotácia od Trnavského samosprávneho kraja  TTSK  –  600 €

 

Projekt bol zrealizovaný členmi OZ „Dolnostredan“ na báze dobrovoľnej brigádnickej činnosti.