Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019 10:20

          Rada SRZ na svojom zasadaní dňa 9. 11. 2019 schválila návrh novely stanov, ktorá bude predložená XIII. Mimoriadnemu snemu.

          Na túto zmenu stanov ktorú navrhla Rada SRZ sme sa Vás rozhodli upozorniť, nakoľko tento návrh iba potvrdil naše podanie podnetu na porušovanie ľudských práv Slovenským rybárskym zväzom a jeho evidentnú snahu aby Rada SRZ zabránila vzniku miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede pod Slovenským rybárskym zväzom. Rada SRZ schválila v návrhu na zmenu stanov medzi iným aj zmenu § 12 Organizačné zásady zväzu, bod 14), v ktorom sa hovorí že :

„ 14. Nová organizačná zložka môže vzniknúť tam, kde sa najmenej 350 členov rozhodne založiť novú organizačnú zložku a má možnosť pridelenia, alebo kde je možnosť vytvorenia nového rybárskeho revíru v obvode svojho sídla. Každá organizačná zložka musí mať v užívaní aspoň jeden rybársky revír. “

Pôvodné znenie tohto bodu bolo:

„ 14. Nová organizačná zložka môže vzniknúť tam, kde sa najmenej 350 záujemcov v obvode svojho sídla rozhodne založiť novú organizačnú zložku a má možnosť pridelenia, alebo kde je možnosť vytvorenia nového rybárskeho revíru v obvode svojho sídla. Každá organizačná zložka musí mať v užívaní aspoň jeden rybársky revír.“

          Touto nepatrnou zmenou v stanovách chce Rada SRZ dosiahnuť to aby nebolo umožnené založenie nových organizačných zložiek tam, kde o to požiadajú záujemcovia ale mali by podľa nich o to požiadať už iba samotný rybári. A vylúčili tak možnosť ostatným ľudom, ktorí ešte nie sú členmi SRZ, založiť si vlastnú organizáciu. Je to zrejme v zmysle stanov § 1 , Úvodné ustanovenia bod 7), v ktorom sa hovorí:

 „ 7. Vo vnútri i navonok zväz presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Zväz a jeho organizačné zložky sa vo svojej činnosti riadia zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania, vnútro zväzovej demokracie a disciplíny. K cieľom zväzu patrí tiež prispievať k racionálnemu využívaniu a zveľaďovaniu prírodného bohatstva v oblasti rybárstva, k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, ako aj k zlepšeniu ekológie vodných tokov a ostatných vodných plôch z hľadiska rybársko-športových záujmov. “

          Tak že si kladieme otázku ktorú samozrejme pošleme aj na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré má dohliadať nad dodržiavaním zákonov Slovenskej republiky v prípade vzniku občianskych združení.

„ JE TOTO V SÚLADE SO ZÁKONMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ? “