Nenávistné prejavy k obci Dolná Streda a nášmu občianskemu združeniu

18.09.2022 11:16

Na základe nenávistných prejavov zo strany rybárov Slovenského rybárskeho zväzu  voči obci Dolná Streda a nášmu občianskemu združeniu Dolnostredan uverejňujeme tento článok:

 

Vážení rybári,  Vážené rybárky

Keď že sa po internete šíria rôzne nenávistné komentáre na stranu obce Dolná Streda a občianskeho združenia Dolnostredan v súvislosti s právoplatným rozsudkom Najvyššieho Správneho súdu Slovenskej republiky pod sp. zn. 10Sžk/30/2020, podľa ktorého si začala obec Dolná Streda uplatňovať svoje zákonné právo (čo potvrdil rozsudkom NSS SR) na obhospodarovanie ostatnej vodnej plochy a to Ramena Dolná Streda, si Vám dovoľujem pripomenúť, kto rybárov Slovenského rybárskeho zväzu dostal do tejto situácie. Obec Dolná Streda aj záujemcovia o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede sa snažili tejto situácii predísť návrhom „Pokus o zmier“, ktorý bol zaslaný Slovenskému rybárskemu zväzu. Slovenský rybársky zväz sa rozhodol že „počká“ (uznesenie Rady SRZ č. 202/2019) ako tento súdny spor dopadne a nemal záujem o akúkoľvek dohodu. Môžete si to ľahko overiť prečítaním priložených dokumentov.