Nezákonné uznesenie Krajského správneho súdu v Bratislave

05.09.2023 18:30

Tak ako obec Dolná Streda tak aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podalo na Krajský správny súd v Bratislave „Návrh na zrušenie odkladného opatrenia“ z dôvodu že je nezákonné. Obec Dolná Streda vo svojom návrhu uviedla, že Uznesením zo dňa 04.08.2023 pod sp. zn. BA-6S/188/2022-1087 súd na základe návrhu žalobcov priznal správnej žalobe odkladný účinok, ak by aj existoval dôvod na vydanie daného uznesenia, tak je zrejmé, že už pominul a neexistuje. Obec Dolná Streda dňa 11.08.2023 v čase kedy ešte uvedené uznesenie nebolo právoplatné (právoplatnosť nadobudlo 25.8.2023) zaplatila na účet Rady SRZ za ryby nachádzajúce sa v OR Dolnostredskom – Skala. Táto suma pritom predstavuje väčšiu sumu, než je skutočná hodnota rýb podľa znaleckého posudku znalca Ing. Petra Beleša, PhD., v odbore vodné hospodárstvo, odvetvie rybárstvo a rybnikárstvo č. 12/2023, ktorá sa nachádza v OR Dolnostredskom. Všetky dokumenty potvrdzujúce tieto fakty sú už vyše týždňa doručené na Krajskom správnom súde v Bratislave, sme zvedaví ako sa s nimi súd vysporiada.