Nová žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede

08.07.2019 17:12

          Na základe právoplatnosti uznesenia Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo odmietnuté odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu proti rozsudku Okresného súdu v Žiline, ktorým bolo zrušené uznesenie Rady SRZ č. 113/2014 a vec mu bola vrátená na ďaľšie konanie, sme zaslali na Slovenský rybársky zväz novú žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie. Uvidíme aká bude reakcia zo strany Slovenského rybárskeho zväzu, keď že súdny spor prehral tak ako na Okresnom súde v Žiline, tak aj po odvolaní na Krajskom súde v Žiline. Uznesenie krajského súdu je právoplatné a vykonateľné. Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 

Žiadosť k nahliadnutiu tu:  Nová žiadosť o založenie organizácie.pdf (2117993)

 

          Dovolíme si ešte pripomenúť našu reakciu na námietky SRZ v správnom konaní, ktorá bola zaslaná na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po podaní žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie Ramena Dolná Streda do užívania v osobitnom režime.

 

Reakcia k nahliadnutiu tu:  Reakcia na námietky v správnom konaní.pdf (1753304)