Okresný súd v Galante rozhodol o výške trov právneho zastúpenia v prospech obce Dolná Streda

04.03.2020 10:25

Slovenský rybársky zväz, IČO: 00 178 209, A. Kmeťa 20, Žilina, musí do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť obci Dolná Streda náhradu trov právneho zastúpenia v súdnom spore Sp. zn.:25Cb/3/2017, v celkovej výške 945,76 €.

Aj zaplatenie týchto trov právneho zastúpenia bola obec Dolná Streda ochotná odpustiť Slovenskému rybárskemu zväzu v Žiline, keby pristúpil na vznik novej miestnej rybárskej organizácii v Dolnej Strede.

 

 

 ECLI:SK:OSGA:2020:2317207081.12

Sp. zn.:25Cb/3/2017 - 509

IČS: 2317207081

 

UZNESENIE

 

Okresný súd Galanta v právnej veci žalobcu: 1./ Slovenský rybársky zväz, IČO: 00 178 209, A. Kmeťa 20, Žilina, 2./ Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, IČO: 36 087 793, Čepeňská 2533/26, Sereď, obaja zastúpení : Advokátska kancelária VIA LEGE, s.r.o., Pata, proti žalovanému: 1./ Obec Dolná Streda, IČO: 00 611 638, Dolná Streda 650, zastúpený: Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Bratislava, a 2./ Slovenská republika, za ktorú koná Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, Búdková 36, Bratislava, o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy, takto

 

r o z h o d o l :

 

I. Súd priznáva žalovanému v 1./ rade výšku náhrady trov právneho zastúpenia prvoinštančného konania v sume 843,54 Eur, ktoré sú žalobcovia v 1./ a 2./ rade povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne na účet právneho zástupcu žalovaného v 1./ rade , do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

 

II. Súd priznáva žalovanému v 1./ rade výšku náhrady trov právneho zastúpenia odvolacieho konania v sume 102,22 Eur, ktorú je žalobca v 1./ rade povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalovaného v 1./ rade , do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

 

III. Súd výšku náhrady trov odvolacieho konania žalovaného v 2./ rade n e u r č u j e.

 

Celé uznesenie tu:Dolná Streda trovy Galanta IdSMPdf (17).pdf (245899)