OR Dolnostredské nie je hydrologicky ovplyvňované riekou Váh.

25.11.2017 09:01

Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany vydal oznámenie, že z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na objektoch VS Králová bude v termíne od 11.11.2017 do 30.11.2017 hladina v nádrži na úrovni cca 122,20 m n.m. V súvislosti s týmto oznámením sme zdokumentovali pokles hladiny na rieke Váh  a úroveň hladiny OR Dolnostredské. Meraním bolo zistené, že pokles hladiny na rieke Váh je 122 cm oproti normálu a hladina OR Dolnostredské nepoklesla ani o jeden milimeter.

Naše merania jednoznačne preukazujú , že OR Dolnostredské nie je hydrologicky napojené na rieku Váh , a teda nie je vodným tokom, tak ako to tvrdí vo svojom posudku pán Antal, ktorý sa opiera o merania kolísania vodnej hladiny ktoré vyhotovil, tak ako uvádza pán Antal vo svojom posudku, zadávateľ ktorým je SRZ. Ako SRZ prišlo  pri svojich meraniach k tomu, že vodná hladina OR Dolnostredské kolíše podľa kolísania hladiny rieky Váh je záhadou, keď že pri poklese hladiny rieky Váh o 122 cm nepoklesla hladina OR Dolnostredské ani o jeden milimeter.

Môžete si pozrieť priložené fotografie, ktoré boli vyhotovené 18.11.2017, čo je sedem dní potom čo hladina rieky Váh je na minimálnej prevádzkovej úrovni. Tieto fotografii potvrdzujú jednoznačne že OR Dolnostredské nie je hydrologicky napojené na rieku Váh a teda nie je vodným tokom.

Viditeľný pokles hladiny rieky Váh pri moste

Viditeľný pokles hladiny rieky Váh pri výpustnom kanáli za čističkou

Výška hladiny OR Dolnostredské ktorá sa nezmenila- časť stará rameno

Výška hladiny OR Dolnostredské ktorá sa nezmenila - časť štrk