Oznam o rozsudku KS v Bratislave

08.03.2019 08:00

Včera 7.3.2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Bratislave pojednávanie a vyhlásenie rozsudku vo veci pod sp.zn.: 6S/50/2018, žaloby žalobcu v 1. rade: Slovenský rybársky zväz a žalobcu v 2. rade Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, proti žalovanému Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR), o zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 – rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr vydaného Rozhodnutia MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva zo dňa 23.11.2017 č. 8490/2017-4.1 z dôvodu ich nezákonnosti.

 

Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutia MŹP SR a vrátil mu vec na nové konanie.

 

Z uvedených skutočností a zo zákona č. 162/2015 Z. z., Správny súdny poriadok vyplýva, že MŽP SR môže proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, do 15 dní od jeho doručenia podať kasačnú sťažnosť (odvolať sa), alebo môže odstrániť vytknuté nedostatky vydaním nového rozhodnutia   MŽP SR, podľa zákona 216/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 43 Prechodné ustanovenia, ods.3, konania začaté a právoplatne neukončené do 1.januára 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31.decembra 2018, čiže podľa starého zákona 139/2002 Z.z., ktoré uviedol Krajský súd v zdôvodnení rozsudku.

 

Z vyhláseného rozsudku nevyplývajú žiadne finančné povinnosti obci Dolná Streda voči SRZ a MsO SRZ Sereď. Ďalšie kroky súvisiace s rozhodnutím MŽP SR  o pridelení OR Dolnostredského do užívania v osobitnom režime závisia od MŽP SR, preto o rozsudku Krajského súdu v Bratislave a o ďalšom postupe MŽP SR v predmetnej veci Vás budeme informovať až po ich doručení obci Dolná Streda. Keď že obec Dolná Streda splnila všetky zákonom stanovené podmienky na pridelenie OR Dolnostredského do užívania v osobitnom režime, čo vo svojom rozsudku nespochybnil ani Krajský súd v Bratislave, sme presvedčení, že OR Dolnostredské bude pridelené obci do užívania v osobitnom režime, napriek snahe SRZ tomu všemožne zabrániť.

 

Obec Dolná Streda má ústavou Slovenskej republiky garantované  právo užívať svoje pozemky, a na tom nič nezmení ani snaha SRZ ju o tieto práva pripraviť (viď zapísanie nezákonného vecného bremena na pozemky obce Dolná Streda, ktoré bolo už zrušené).