Oznámenie o začatí správneho konania vo veci pridelenia OR Dolnostredské

02.11.2017 19:40

       Dňa 20.9.2017 sa začalo nové správne konanie na základe žiadosti obce Dolná Streda, podľa § 34 ods.1 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve, o odobratí výkonu rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche - rybárskom revíry č.2-1550-1-1 OR Dolnostredské jeho doterajšiemu užívateľovi Slovenskému rybárskemu zväzu - Rada Žilina, vyradenie z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a pridelenie tejto ostatnej vodnej plochy obci Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime, potom čo osobitná komisia ministra životného prostredia Slovenskej republiky vrátila rozhodnutie orgánu , ktorý ho vydal na nové pojednávanie a rozhodnutie. 

 

        Obec Dolná Streda doplnila do správneho konania všetky dokumenty ktoré boli uvedené v žiadosti o zaslanie podkladov spolu s vyjadrením sa k znaleckému posudku č.2/2017 z 15.mája 2017, ktorý bol predložený Slovenským rybárskym zväzom až osobitnej komisii ministra životného prostredia Slovenskej republiky a po uplynutí termínu stanoveného v správnom konaní ministerstvom životného prostredia na pripomienkovanie a doplnenie správneho konania.

 

Vyjadrenie k znaleckému posudku od SVP š.p. sme tu už uverejnili. 

 

Oznamenie o začatí správneho konania_MŽP SR.pdf (931532)

Žiadosť o zaslanie podkladov_MŽP SR.pdf (689446)

Zaslanie znaleckého posudku a žiadosť o vyjadrenie_MŽP SR.pdf (1000001)