Podľa seba súdim teba

08.10.2020 08:04

Podľa seba súdim teba,

 

asi takto by sa dalo charakterizovať vyjadrenie právnej zástupkyne MsO SRZ Sereď, v podanom odpore proti platobnému rozkazu, ktorý bol vystavený Okresným súdom v Banskej Bystrici v upomínacom konaní.

 

          Právna zástupkyňa na obhajobu neopravného obohatenia v prípade žaloby obce Dolná Streda, ktorá žiada zaplatiť ryby, ktoré obec Dolná Streda nasadila do Ramena v Dolnej Strede a ktoré podľa prehľadov zo zarybnenia a prehľadov o úlovkoch vychytali členovia mestskej organizácie a aj napriek tomu, že videozáznam zo zarybnenia s vyjadrením súčasného tajomníka SRZ pána Ing. Kohúta, koľko rýb a akých bolo do Ramena v Dolnej Strede nasadených pri zarybnení dňa 4.5.2018, ktorý bol odvysielaný v regionálnej televízii TV Krea  https://www.youtube.com/watch?v=Nm09TS9fzeQ  napísala :

 

8.2 Žalovaný nemá za preukázané, že by žalobca skutočne zarybnil OR Dolnostredské. Z predložených dôkazov vyplýva len nákup rýb žalobcom, ale nie to, ako bolo s týmito rybami naložené, a čo sa s nimi stalo.

 

8.3.3 Zarybnenie, množstvo rýb, „osud“ rýb: Žalobca preukázal nákup rýb, nepreukázal ich násadu do OR Dolnostredské, nepreukázal, čo sa s nimi ďalej stalo.

 

          Pravdepodobne k takémuto záveru právna zástupkyňa prišla na základe skúseností mestskej organizácie, kedy mestská organizácia na jeseň v roku 2016 uviedla na svojich stránkach, že zarybnila Rameno Dolná Streda - Kapor výber (nad 70 cm) = 500 kg a na jar v roku 2017 zarybnila Rameno Dolná Streda - nádrž – kapor K3 ( 1,3 – 1,7 kg ) = 1000 kg – cca 670 ks, kde sa ale  na základe podaného podnetu obce Dolná Streda na Okresnom úrade v Galante, odbor životného prostredia, ku ktorému boli doložené čestné prehlásenia všetkých účastníkov stretnutia na Chatke (rybárskom domčeku) dňa 26.5.2017, preukázalo, že tieto ryby do Ramena v Dolnej Strede mestská organizácia nenasadila. Keď že minimálne zarybnenie Ramena Dolná Streda bolo za uvedené roky dodržané, nebola mestskej organizácii udelená pokuta a klamstvo ktoré bolo uverejnené na stránke mestskej organizácie nie je trestným činom, tak nebolo začaté ani iné konanie. Boli „iba“ oklamaní členovia mestskej organizácie.