"POKUS O ZMIER"

12.12.2019 17:00

          Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym a Prípravný výbor pre vznik miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede v zastúpení Milošom Oravcom dňa 4.12.2019 zaslal na Slovenský rybársky zväz list „Pokus o zmier“, po vyhlásení rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 26.11.2019, v ktorom Krajský súd v Trnave vo veci rozhodol takto:

 

    1.   napadnutý rozsudok Okresného súdu v Galante sa potvrdzuje,

    2. žalovaným v prvom a druhom rade sa priznáva voči žalobcovi v prvom rade nárok na náhradu 100 % trov odvolacieho konania.

 

          Proti rozsudku Krajského súdu v Trnave odvolanie nie je prípustné je prípustné dovolanie za dodržania zákonných podmienok.

 

Okresný súd v Galante vo svojom rozsudku r o z h o d o l takto:

 

   1. Súd žalobu z a m i e t a .

   2. Súd žalovanému 1/ priznáva nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu, žalovanému 2/ náhradu trov konania nepriznáva. O výške náhrady trov konania pre žalovaného 1/ súd rozhodne osobitným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku.

 

          Je to zo strany obce Dolná Streda posledný ústretový krok na urovnanie vzťahov so Slovenským rybárskym zväzom mimo súdnou dohodou v prípade umožnenia založenia miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede pod SRZ. V sobotu dňa 14.12.2019 budeme mať možnosť uvidieť na zasadnutí Rady SRZ ako s touto podanou rukou od obce Dolná Streda a rybárov z Dolnej Stredy Slovenský rybársky zväz naloží, či využije ponúknutú príležitosť na zmier a umožnení založiť v Dolnej Strede miestnu rybársku organizáciu pod SRZ alebo sa rozhodne ďalej súdiť a platiť ďalšie súdne spory.

 

Obsah listu „Pokus o zmier“ si môžete prečítať tu:

Pokus o zmier-scan.pdf (2444319)