Porušenie ľudských práv

05.11.2019 13:00

Oznamujeme záujemcom o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede, že dňa 7.9.2019 na zasadnutí Rady Slovenského rybárskeho zväzu, nebolo uznesením č. 149/2019 vyhovené našej žiadosti o založenie miestnej rybárskej organizácii SRZ v Dolnej Strede. Smutné je že do dnešného dňa nám nebola doručená ani oficiálna odpoveď na našu žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie od Rady Slovenského rybárskeho zväzu. Máme zato, že  uznesenie č.149/2019 ktoré znie:

„ Rada SRZ rozhodla, že o žiadosti o vytvorenie novej organizačnej zložky Dolná Streda nie je možné rozhodnúť až do právoplatného ukončenia všetkých prebiehajúcich súdnych sporov. Rada SRZ odporúča založenie obvodnej organizácie pod MsO SRZ Sereď “,

 je podľa nás nezákonné aj z dôvodu že v zákone a Ústave SR sa hovorí:

Zákon č.83/1990 Zb.

§ 1

  1. Občania majú právo slobodne sa združovať,

 

Ústava slovenskej republiky

Zbierka zákonov č. 460/1992

 

Čl 2,

(3) každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá

 

a teda jeho schválením Slovenský rybársky zväz porušuje aj naše ľudské a Ústavou slovenskej republiky garantované práva, z toho dôvodu sme podali podnet na porušovanie ľudských práv na úrad Verejného ochrancu práv.

Na uznesenie Slovenského rybárskeho zväzu č.149/2019 sme podali aj na súde Správnu žalobu.

 

Podnet zaslaný verejnému ochrancovi práv si môžete prečítať tu: