Porušovanie zákona MsO SRZ Sereď sa stalo už pravidlom ?

07.09.2023 18:52

MsO SRZ Sereď hrozí podľa zákona o rybárstve pokuta 6000 €

Podľa posledných dostupných informácií Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Sereď porušuje sústavne a to nepretržite už od roku 2012 zákon o rybárstve ako aj iné zákony a to konkrétne § 6 ods. 2 ako aj § 6 ods. 4, a taktiež § 21 ods. 6 písm. d), v roku 2012 porušili aj ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Ako to napísali na stránke MsO SRZ Sereď: Že je to organizácia zameraná na ochranu životného prostredia, ja sa pýtam kde a ktorého ?

Ako som už napísal podľa posledných informácií poslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podnet na Okresný úrad v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie Podnet na začatie konania vo veci uloženia pokuty “, kde je doslova uvedené že :

„ Vzhľadom na rozsah a dobu trvania porušení máme za to, že ide o obzvlášť závažné porušenia, a z tohto dôvodu odporúčame správnemu orgánu zvážiť uloženie hornej hranice sadzby za správny delikt.“

Dovolím si poznamenať že podľa § 40 Iné správne delikty:

(1) Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 500 do 3 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods.2, § 6 ods. 2, 4 až 6, § 7 ods. 3 a 5,

§ 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2, § 10 ods. 2 a 3, § 12 ods. 7, § 21 ods. 2 až 6, § 22 ods. 2 a 4, § 31 ods. 2, § 32 a § 34 ods. 5 a 6.

(4) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty

dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 3, okresný úrad uloží pokutu do dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 až 3.

Ak teda bude konať Okresný úrad v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa platného zákona o rybárstve, mala by MsO SRZ Sereď zaplatiť za obzvlášť závažné porušenia zákona pokutu 6000 €, keď že aj v roku 2022 zaplatila už za porušenie toho istého paragrafu pokutu 500 € a ktorá bola potvrdená odvolacím orgánom Okresným úradom v Trnave, odborom opravných prostriedkov (nepomohla odvolaním ani p. Čambáliková).

Zaujímavý je pre mňa fakt, že v odvolaní sa MsO SRZ Sereď proti udeleniu pokuty za jej porušenie zákona sama MsO uviedla, „ že nie je užívateľom rybárskeho revíru a teda nie je deliktuálne spôsobilým subjektom, pričom týmto subjektom je Slovenský rybársky zväz, IČO: 00 178 209, Andreja Kmeťa, Žilina, občianske združenie, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod reg. č.:VVS/1-909/90-60, pričom uvádza, že je len jeho organizačná zložka, obhospodarovateľ a nie užívateľ rybárskeho revíru“ , čiže váľa vinu na Slovenský rybársky zväz – aké čestné ku svojmu nadriadenému, kto vie či o tom vie aj najvyšší orgán SRZ - Rada SRZ ?

Je ale potom veľmi zaujímavé na základe čoho sa potom tá istá MsO SRZ Sereď domáha práva vstupu na pozemky okolo OR Dolnostredské keď sama tvrdí že nie je užívateľ ? V zmysle § 5 ods. (1) „Užívateľ má právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený podľa osobitných predpisov.13)“

Právo vstupovať na pribrežné pozemky zo zákona patrí teda iba užívateľovi a nikde som sa ale v § 5 nedočítal o práve vstupu na pozemky rybárov s motorovými vozidlami.