Prevádzkový poriadok doložený k žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské podľa § 34 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve

07.11.2017 07:30

Z dôvodu nepretržitého rozširovania klamstiev o tom že OR Dolnostredské chce získať miestny podnikateľ, Vám predkladáme „Prevádzkový poriadok „ obce Dolná Streda, ktorý bol predložený a následne dodatkom upravený spolu so žiadosťou o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime obci Dolná Streda podľa § 34 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve na ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. O tomto prevádzkovom poriadku má SRZ vedomosť nakoľko ho pripomienkovalo prostredníctvom pripomienok SRZ v zastúpení p. Roobovou a aj duplicitne firmou VIA LEGE, s.r.o. v zastúpení p. Čambálikovou.

Spolu s prevádzkovým poriadkom Vám dávame do pozornosti aj vyjadrenie osobitnej komisie k prevádzkovému poriadku.

Vyjadrenie osobitnej komisie k „Prevádzkovému poriadku „ z rozhodnutia číslo 6037/2017-9.2 (22/2017-rozkl.)

Osobitná komisia preštudovaním spisového materiálu zistila, že na základe námietky SRZ Obec Dolná Streda prevádzkový poriadok upravila a predložila prvostupňovému správnemu orgánu Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku a úplné znenie Prevádzkového poriadku. Z uvedeného dôvodu preto považuje námietku SRZ v tejto časti za neodôvodnenú.

 

Obecný úrad Dolná Streda s.č.650, 92563

 

Prevádzkový poriadok

 

A)   Spôsob obhospodarovania a oprávnenie k lovu

1)  Násady na zarybnenie budú zabezpečené len z osvedčených chovov.

2)  Každý loviaci, ktorý zaplatí stanovenú finančnú čiastku, obdrží povolenie na lov rýb a prehľad o úlovkoch, v ktorom zaznamená dátum lovu.

3)  V prípade, že sa loviaci rozhodne privlastniť si úlovok, je povinný si do prehľadu o úlovkoch zapísať aj druh a množstvo ulovených rýb.

4)  Loviť ryby je možné len z vyhradených lovných miest.

5)  Finančné prostriedky získané za predaj povolení a ulovených rýb budú použité predovšetkým na nákup násad.

6)  Obecný úrad Dolná Streda s.č.650, 92563 (ďalej len „obhospodarovateľ“) bude každoročne usporadúvať rôzne spoločenské udalosti, napríklad preteky v love rýb na udicu a pod. 

7)  Druh povoleniek určuje obhospodarovateľ. Loviaci si môže zakúpiť aj celoročnú povolenku, podmienkou pre jej zakúpenie je členstvo v OZ Dolnostredan. Na loviaceho, ktorý má záujem loviť ryby  ako člen OZ Dolnostredan sa vzťahujú iné podmienky privlastnenia si úlovku ako na majiteľa ktorý nie je členom OZ Dolnostredan. Tieto podmienky určuje obhospodarovateľ  a sú rozpísané v Lovnom poriadku bode č. 6.

 

B)   Lovný poriadok

1) Denná doba lovu rýb je:

a)  január a február od 7.00 do 17.00 hod.,

b)  marec a apríl od 5.00 do 21.00 hod.,

c)  máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod.,

d)  júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,

e)  november a december od 7.00 do 20.00 hod.

Pričom si obhospodarovateľ vyhradzuje právo túto dobu meniť.

 

2) Čas individuálnej ochrany rýb u jednotlivých druhov sa môže meniť podľa aktuálnej potreby ochrany druhu a zachovania množstva. Celoročná ochrana platí u chránených rýb a vodných živočíchov.

 

3)  V čase individuálnej ochrany rýb nie je povolené loviť:
a) od 1. januára do 31. mája príslušného roka Šťuka severná a Zubáč veľkoústy.

b) od 1.januára do 1.mája príslušného roka Sumec veľký.

c) od 15.marca do 1.mája príslušného roka Kapor rybničný.

 Dobu hájenia rýb vyhlasuje obhospodarovateľ.

e) Druhy rýb bez individuálnej ochrany - biela ryby:

Amur biely, Belička európska, Belica dunajská, Červenica ostrobruchá, Karas striebristý, Ostriež zelenkavý, Pleskáč vysoký, Lieň sliznatý, Plotica červenooká, Slnečnica pestrá, Tolstolobik biely, Úhor európsky, Jalec hlavatý, Jalec maloústy.

f) Celoročne sú chránené:
Ropucha zelená, Ropucha bradavičnatá, Rosnička zelená, Skokan zelený, Skokan hnedý.

 

4) Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru:

kapor rybničný (Cyprinus carpio)

od 40 – do 60 cm

lieň sliznatý ( Tinca tinca )

40 cm

pleskáč vysoký (Abramis brama )

30 cm

amur biely ( Ctenopharyngodon idella)                                 

70 cm

šťuka severná ( Esox lucius )

sumec veľký (Silurus glanis)

60 cm

50 cm

zubáč veľkoústy ( Stizostedion lucioperca )

50 cm

úhor európsky ( Anguilla anguilla )

45 cm

         Ostatné ryby nemajú stanovenú najnižšiu lovnú mieru.

  

5) Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča narovnanej   chvostovej plutvy. Lovnú mieru môže obhospodarovateľ meniť.

 

6)  Dochádzka k vode, množstvo úlovkov a ich evidencia:

a)      Loviaci je povinný pred začatím lovu zapísať si do prehľadu o úlovkoch dátum lovu, a to čitateľne a bez možnosti vymazania.

b)      Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného povolenia na rybolov vydaného obhospodarovateľom . Držiteľ platného povolenia, ktorý nie je členom OZ Dolnostredan si môže privlastniť počas jedného dňa lovu spolu 4kg všetkých druhov ulovených rýb. Na celoročné povolenie s členstvom v OZ Dolnostredan si môže loviaci privlastniť 20 ks hospodársky cenených (ušľachtilých) rýb a z tohto počtu maximálne 14 ks kaprovitých rýb a maximálne 6 ks dravých rýb. Po privlastnení si tohto množstva rýb je celoročné povolenie neplatné.

c)      Loviaci rybár sa kontrolórom určeným  obhospodarovateľom preukazuje platným povolením na rybolov, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch a pre majiteľov povoleniek s členským preukazom s fotografiou ak je členom OZ Dolnostredan. Loviaci rybár je povinný mať uvedené doklady počas lovu pri sebe.

d)     Povolenie na rybolov a členský preukaz sú doklady neprenosné na inú osobu.

e)      Pri love na plávanú alebo položenú (na ťažko) musí mať loviaci rybár udice vždy nadohľad.

f)       Zakazuje sa lov rýb v noci za pomoci svetla (osvetľovanie umelým svetlom, používanie chemického svetla ako nástrahy apod.) Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

g)      Loviaci ktorý je členom OZ Dolnostredan si môže v jednom dni lovu privlastniť najviac dva kusy kapra, zubáča, šťuky, amura, úhora, lieňa, prípadne ich kombináciu. Množstvo ostatných rýb, ktoré je možné si privlastniť, je 5 kg. Obhospodarovateľ si vyhradzuje právo upravovať aj množstvo a druhy rýb, ktoré si je možné v jednom dni lovu privlastniť.

h)      Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do prehľadu o úlovkoch, pričom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.

i)        Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu ponechať v živom stave, musí ju prechovávať v dostatočne veľkej úlovkovej sieti, aby ryba netrpela. Ak sa loviaci rozhodne neponechať si rybu v živom stave, dbá o to, aby rybu usmrtil bez týrania. Ryba musí byť uchovaná v celku. Je zakázané čistiť rybu pri vode .

j)        Ulovené ryby v čase individuálnej ochrany alebo ktoré nedosahujú lovnú mieru, musí loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčkom.

k)      Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky, váha, uvoľňovač háčikov, podberák , podložka, dezinfekcia a úlovková sieť. Uvedené súčasti povinnej výbavy je loviaci povinný pri vylovovaní ryby vždy použiť.

l)        Držiteľ povolenia na rybolov , ktorý je členom OZ Dolnostredan je povinný najneskôr do 15. januára odovzdať vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok, držiteľ ktorý nie je členom a zakúpil si povolenku odovzdá záznam vždy po skončení lovu (po skončení platnosti povolenia). Ak záznam neodovzdá nebude mu vydaný nový lístok.

 

7)  Spôsob lovu rýb:

              a)   Povolený je spôsob lovu 

- na plávanú a položenú dvoma udicami,

- prívlačou jednou udicou.

             b)  Pri love sa musia loviaci zdržiavať na miestach vyhradených na lov, prípadne so súhlasom obhospodarovateľa aj na iných miestach, pričom musia medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej tri metre. Pri love prívlačou musí loviaci udržiavať vzdialenosť najmenej dvadsať metrov tak, aby neohrozoval bezpečnosť iných osôb.

 

8)  Zakázané spôsoby lovu rýb:

a)  Zakazuje sa lov rýb z akéhokoľvek plavidla

b)  Zakazuje sa zavážanie a zanášanie akýmkoľvek spôsobom

c) Loviaci sú povinný riadiť sa Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

d) Loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
e) Privlastňovať si ryby nedosahujúce najmenšiu, prípadne najväčšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet.
f) Používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ladom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk alebo ôk.
g) Používať na lov rýb elektrický prúd ( s výnimkou hospodárskeho a kontrolného odlovu), omamné látky, lapadlá, vrše, siete a čereňe s väčšou plochou ako je 1x1 m, a používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb.
h) Loviť ryby na miestach kde sa nazhromaždili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje obec obhospodarovateľ.
i) Loviť na viac ako dve udice (prút bez navijaku tzv. bič sa považuje za udicu).
j) Loviť na viac ako dva nadväzce na jeden udici, ktoré sú opatrené jednoduchým háčikom. Pri love dravých rýb je povolené naviazať dva dvojháčiky alebo dva trojháčiky na jednu udicu.
k) Loviť na živú alebo mŕtvu rybku alebo časť rybky tzv. selet a loviť prívlačou od 1. januára do 31. mája príslušného roka, s výnimkou lovu sumca na mŕtvu alebo živú rybku. Lov sumca je povolený na mŕtvu alebo živú rybku od 1. mája príslušného roka. Pri love sumcov v mesiaci máj je loviaci povinný použiť nástrahovú rybku o minimálnej dĺžke 25 cm. Ak loviaci pri love sumca v mesiaci máj úľový iný druh dravej ryby, je povinný tento druh ryby pustiť späť do vody a je zakázané si ho privlastniť.
l) Pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu a viac ako s jednou nástrahou.
m) Loviť v čase od zotmenia do rozvidnenia bez osvetlenia miesta nastražených udíc. Svetlo musí byť viditeľné zo všetkých prístupových strán. Svietiace signálky alebo tyčinky (chemické svetlo) sa nepovažujú za osvetlenie miesta nastražených udíc. Riadne rozlíšenie osvetlenia lovného miesta je loviaci povinný zabezpečiť osvetlením miesta nastražených udíc.
n) Loviť na znečistenom mieste.
o) Pustiť späť do vody použitú nástrahovú rybku.
p) Čistiť ulovené ryby pri vode a znečisťovať životné prostredie.
r) Vyhradzovať si miesto lovu akýmkoľvek spôsobom.
s) Loviť žiakom do 15 r. na prívlač.

 

Uvedené zákazy sa nevzťahujú na osoby, ktoré na pokyn obhospodarovateľa plnia úlohy na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách a pri hospodárskom, kontrolnom odlove rýb.

 

C)  Kŕmenie rýb

Na využitie rastovej kapacity rýb počas vegetačného obdobia budú ryby okrem prirodzenej potravy čiastočne prikrmované aj obilovinami a výmetkami z mlatby na vyhradených kŕmnych miestach.

 

 

D)  Ochrana rýb

1)  Chované ryby sú pod stálym veterinárnym dohľadom.

2)  Počas zimných mesiacov bude zabezpečené vysekávanie otvorov v ľade.

 

 

 

 E)  Ochrana majetku

1)  Obhospodarovateľ poverí alebo najme osobu na stráženie areálu vodnej plochy s právom kontrolovať, či osoby loviace sú na lov oprávnené a dodržiavajú prevádzkový (lovný) poriadok ,vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. januára 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová  a pri trestnom čine pytliactva, resp. krádeže na nahlasovanie osôb polícií.

2)  Obhospodarovateľ zároveň poverí iné osoby (disciplinárna komisia), ktoré budú mať právo riešiť porušovanie prevádzkového (lovného) poriadku svojimi členmi v disciplinárnom konaní.

3)   Obhospodarovateľ si vyhradzuje právo vypracovať a meniť disciplinárny poriadok.

 

 

 

F)  Služby

Pre loviacich bude postupne zriadené bufetové občerstvenie.

1)  Požičiavanie rybárskeho náčinia.

2)  Predaj návnad a nástrah na lov rýb, prípadne drobnej rybárskej „bižutérie“ (vlasce, háčiky a pod.)

 

G)  Povinnosti OBHOSPODAROVATELA

1)  Obhospodarovateľ vedie:

          a)  evidenciu o druhu, pôvode a množstve rybej násady,

          b)  zoznam vydaných povolení,

          c)  evidenciu o množstve a druhu ulovených rýb za kalendárny rok,

          d)  prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

2)  Obhospodarovateľ vypracováva zarybňovací plán.

3)  Obhospodarovateľ je povinný vyššie uvedené doklady na požiadanie predložiť poverenému zamestnancovi Ministerstva životného prostredia SR a príslušného obvodného úradu ŽP.