Prijatie obce Dolná Streda za účastníka konania

24.06.2018 14:00

Obec Dolná Streda bola prijatá za účastníka konania v právnej veci žalobcu: 1/ Slovenský rybársky zväz, 2/ Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď proti žalovanému: Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na Krajskom súde v Bratislave, o ktorej sa obec Dolná Streda dozvedela zo stránok SRZ. Za povšimnutie stojí fakt,  že uznesenie ktorým bol priznaný odkladný účinok rozhodnutia ministra č.8490/2017- 4.1 , bolo vydané dňa 11.06.2018 a do dnešného dňa obec Dolná Streda nebola o ňom upovedomená Krajským súdom a ani Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Uznesenie o prijatí za účastníka konania, ktoré bolo vydané 14.06.2018 bolo doručené obci dňa 22.06.2018. O ďalšom priebehu tohto konania Vás budeme informovať priebežne.

 

 

Uznesenie na stiahnutie tu:Uznesenie krajského súdu.pdf (185270)