Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019 11:00

                Dňa 23.11.2019 sa počas konania mimoriadneho snemu Slovenského rybárskeho zväzu konal pred hotelom Slovakia v Žiline „ Protest za slušné rybárstvo “, ktorého sa zúčastnili aj naši členovia. Ciele protestu boli zhrnuté v otvorenom liste ktorý bol organizátormi tohto protestu zaslaný na sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu.

 

 

Otvorený list a výzva  členom Prezídia , Rady  a delegátom  mimoriadneho snemu konaného 23.11.2019

                Vážení členovia Prezídia, Rady a delegáti mimoriadneho snemu Slovenského rybárskeho zväzu, my, dole uvedení členovia zväzu, dovoľujeme si Vás osloviť formou otvoreného listu, ktorým vyjadrujeme vážne znepokojenie nad situáciou v SRZ.

                Množstvo neriešených resp. ututlaných pochybení a káuz na rôznych úrovniach štruktúry zväzu bolo zavŕšené   najzávažnejším pochybením v histórii existencie SRZ, ktorým jednoznačne považujeme predaj považskobystrických rybníkov.

                Sme toho názoru, že táto kauza nie je iba  pochybením jednotlivcov, ale je to aj zlyhanie celého systému. V plnej nahote odhalila dlhodobú krízu v SRZ, krízu zväzových špičiek a prežitých interných noriem, všetko schované za kolektívne rozhodovanie, kde niet nositeľa osobnej zodpovednosti za zlé, často účelové riešenia a činy.

                Slovenský rybársky zväz bol  činnosťou našich predkov dlhé desaťročia nositeľom známky spolupráce so štátnymi inštitúciami, udržiavania rybárskych tradícii, ochrany životného prostredia a výchovy mládeže k tejto ušľachtilej záľube. Žiaľ, na základe už aj medializovaných pochybení, je naša organizácia v súčasnosti vnímaná skôr ako združenie, kde neustále prebieha mocenský boj. Osobný prospech jednotlivcov resp. účelových zoskupení dominuje nad zväzovými záujmami a potrebami, samozrejme na úkor záujmov väčšiny slušných rybárov.

                Svoj podiel viny nesú aj kontrolná a disciplinárna komisia pri Rade SRZ, ktoré sa svojim postojom k prejednávaným podnetom  často minuli svojmu poslaniu. Tieto inštitúcie, ako aj ich členovia, musia byť nositeľmi odbornosti, objektivity a musia vzbudzovať vážnosť a rešpekt.

Názory a rady skúsených autorít sú neakceptované, sedliacky rozum nahradilo ego a pseudonázory google expertov.

Nie je poslaním tohto listu časovo zahltiť snem, preto záverom predkladáme nasledovné prehlásenie.

 

„My, dolu podpísaní členovia zväzu vyzývame k ukončeniu nezmyselných súperení a rozbrojov, k reflexii a zachovaniu jednoty SRZ, vyzývame   delegátov mimoriadneho Snemu SRZ, ktorý sa uskutoční 23.11.2019, k prijatiu uznesení, ktoré:

  • odvolajú z funkcie tajomníka SRZ pána Javora
  • odvolajú všetkých členov KK a DK a zvolia nových členov KK a DK
  • zaviažu členov Rady a Prezídium SRZ k vytvoreniu nezávislej  komisie zloženej aj zo zástupcov signatárov tejto výzvy, ktorá preverí a vyhodnotí činnosť jednotlivých úsekov a orgánov SRZ, a to najmä Kontrolnej a Disciplinárnej Komisie, predsedov a ich členov za uplynulé obdobie a okrem iného aj činnosť súvisiacu s predajom považskobystrických rybníkov.
  • zaviažu členov Rady vypracovaním nového volebného poriadku, organizačného poriadku,  a ostatných interných predpisov a smerníc tak, aby: volebný poriadok umožňoval členom priamu voľbu do vrcholových orgánov SRZ a nie prostredníctvom volených zástupcov

 

Mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu odvolal z funkcie tajomníka rady Javora.

Podrobnosti pozri tu:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/533740-mimoriadny-snem-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-odvolal-z-funkcie-tajomnika-rady-javora/?fbclid=IwAR2aJrlxAffFTBhwhQDqgFLvtKRg8ICZFmm8VzhkpElWQYM6h_KUdlMnwRs

 

Novým tajomníkom SRZ sa stal Ján Kohút