RADA SRZ ODMIETLA „POKUS O ZMIER“ NAVRHNUTÝ OBCOU DOLNÁ STREDA.

07.01.2020 15:00

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina odmietla návrh na zmier od obce Dolná Streda. Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14.12.2019 „Pokus o zmier“, ktorý bol doručený na sekretariát Rady SRZ, na návrh člena Rady SRZ za Trnavský kraj PaedDr. Čerešňáka vypustila zo svojho rokovania.

 

Zo zápisnice Rady SRZ vyberáme:

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 14. decembra 2019 v Žiline

Program:

10. Iné

10.8. Obec Dolná Streda – pokus o zmier

PaedDr. Čerešňák : Navrhujem vypustenie bodu 10.8. z programu zasadnutia, Rada SRZ svojím uznesením rozhodla o tom, že počká do ukončenia všetkých prebiehajúcich súdnych konaní týkajúcich sa OR Dolnostredské. To sa ešte zatiaľ nenastalo, preto nemôže rozhodovať v tejto veci.

Bolo prijaté

Uznesenie č. 202/2019

Rada SRZ schvaľuje sa vypustenie bod 10.8. z programu zasadnutia.

Hlasovanie:

Za – 25                                           Proti – 0                                  Zdržal sa – 6

                                                                                                p. Seemann, JUDr. Timár

                                                                                                Ing. Lauš, p. Radena,

                                                                                                p. Vecel, p. Tomanovics