Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave odročené.

08.12.2018 12:32

Krajský súd v Bratislave na svojom pojednávaní dňa 06.12.2018 svoje rozhodnutie vo veci správnej žaloby  „ o zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 – rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr vydaného Rozhodnutia MŽP, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva zo dňa 23.11.2017 č. 8490/2017-4.1 z dôvodu ich nezákonnosti (a na vrátenie veci na ďalšie konanie MŽP) „ podanej právnym zástupcom SRZ Rada Žilina a Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď odročil.

Odročenie zdôvodnil vo svojom uznesení tým, že doručí „ Vyjadrenie žalobcov k vyjadreniam žalovaného MŽP SR a obce Dolná Streda k správnej žalobe vo veci “,  zo dňa 28.8.2018 MVDr. Bozalkovi, SVT š.p. a právnemu zástupcovi obce Dolná Streda. Právnemu zástupcovi MŽP SR  a právnemu zástupcovi obce Dolná Streda doručil túto písomnosť krátkou cestou na pojednávaní.

 

Za povšimnutie stojí fakt, že Krajský súd v Bratislave potreboval takmer štyri mesiace aby prišiel nato, že musí túto písomnosť zo dňa 28.8.2018 doručiť účastníkom konania. Obec Dolnú Stredu, MVDr. Bozalku a SVP š.p. prijal Krajský súd v Bratislave za účastníka konania uznesením dňa 16.4.2018. Zaujímavý je aj fakt že pritom ale ešte dňa 23.11.2018 doručoval doplnenie žaloby od žalobcu zo dňa 22.11.2018 právnemu zástupcovi obce Dolná Streda ale vyjadrenie zo dňa 28.8.2018 vtedy nedoručil.

Preto je na mieste otázka, prečo nedoručil aj písomnosť z 28.8.2018, ktorú mal už dávno v spise ?

 

Úplné znenie uznesenia z pojednávania na Krajskom súde v Bratislave zo dňa 06.12.2018:

UZNESENIE

            Súd dnešné pojednávanie odročuje na termín 07.03.2019 o 10.30 hod. č.dv.65 (prízemie) s tým, že prítomní účastníci berú termín pojednávania na vedomie, nebudú písomne volaní. Budú volaní MVDr Bozalka a SVP a PZ obce Dolná Streda, ktorým súd doručí vyjadrenie žalobcov zo dňa 28.08.2018