Rozhodnutie MŽP vo veci OR Dolnostredské zo dňa 23.11.2017

24.11.2017 11:30

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, ako príslušný orgán štátnej správy na základe žiadosti Obce Dolná Streda o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime

o d o b e r á

Slovenskému rybárskemu zväzu - Rada, Žilina výkon rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,

v y r a ď u j e

rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, 

p r i d e ľ u j e

Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské  (16,65 ha), k. ú. Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.