Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici - Platobný rozkaz

03.06.2020 18:37

Okresný súd Banská Bystrica na základe návrhu obce Dolná Streda v upomínacom konaní

 

žalobcu: Obec Dolná Streda, IČO: 00 611 638

Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda

zast. Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.,

IČO: 47 232 765, Kadnárova 83, 831 06 Bratislava-Rača

 

proti žalovanému: Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď,

IČO: 36 087 793, Čepenská 2533/26, 926 01 Sereď

 

o zaplatenie 12737 Eur s príslušenstvom, takto

 

r o z h o d o l :

 

I. Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi:

- istinu 12 737,00 Eur

- úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 12 737,00 Eur od 21.6.2019 do zaplatenia

- náklady spojené s uplatnením pohľadávky 40,00 Eur

- alebo v tej istej lehote podať odpor.

 

II. Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť náhradu trov konania vo výške 1 451,97 € a to žalobcovi prostredníctvom jeho zástupcu v konaní.