Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie

21.08.2019 15:00

Vo veci žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina a Slovenského rybárskeho zväzu – MsO Sereď, Okresný úrad v Galante, odbor starostlivosti  o životné prostredie, v súlade s § 30, ods.1, písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol tak, že konanie

" ZASTAVUJE "

Vychádzajúc s uvedených skutočností v rozhodnutí, sa Okresný úrad Galanta , odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy stotožnil so stanoviskom SVP, š.p. Banská Štiavnica a znaleckými posudkami vypracovaným Ing. Svetlanou Juchovou a doc. Ing. Petra Halaja CSc. a zastavil konanie v predmetnej veci podľa § 30, ods.1, písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nakoľko v predmetnej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.

V platnosti naďalej zostáva rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva zo dňa 20.04.2005, ktoré bolo vydané pod evidenčným číslom A 2005/00216-OÚŽP-629/05-OV , a to že

RAMENO DOLNÁ STREDA NIE JE VODNÝM TOKOM

podľa § 43 ods. 1 vodného zákona. Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné. Od nadobudnutia právoplatnosti uplynuli 3 roky, preto nie je už preskúmateľné riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom.

 

Predmetné rozhodnutia tu :

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante- MsO SRZ Sereď.pdf (953987)

Rozhodnutie Okresného úradu v Galante SRZ Rada Žilina.pdf (970371)