Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019 12:29

Dnes bolo na obecný úrad v Dolnej Strede doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len „OÚ Trnava“ ), ktoré bolo vydané pod č.j. OU-TT-00P3-2019/037709. Vydaním rozhodnutím OÚ Trnava 

zamieta 

odvolanie advokátskej kancelárie VIA LEGE, ktorá zastupuje v správnom konaní MsO SRZ Sereď, vo veci žiadosti o určenie, že OR Dolnostredské je vodný tok, a 

potvrdzuje 

rozhodnutie OÚ Galanta č.j.OU-GA-OSZP-2019/000198/OU/SV, OU-GA-OSZP-2018/000741/OU/SV, OU-GA-OSZP-2017/011797/OU/SV zo dňa 13.08.2019, v ktorom sa hovorí že, OÚ Galanta vydal ako prvostupňový správny orgán rozhodnutie ktorým v súlade s § 30 ods.1 písm. i) zákona o správnom konaní konanie zastavuje. V platnosti naďalej ostáva rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Galante č. A2005/00216-0ÚŽP-629/05-OV z 20.04.2015 v ktorom sa hovorí že 

vodná plocha nachádzajúca sa pod rybárskym revírom „Rameno Dolná Streda č.2-1550-1-1“ nie je vodným tokom.

 

Celé rozhodnutie si môžete pozrieť tu:

Rozhodnutie OOP Trnava zo dňa 13.11.2019.pdf (7242919)