Rozsudok súdu OR Dolnostredské

08.01.2024 09:27

Dňa 8.1.2024 bol obci Dolná Streda doručený rozsudok Správneho súdu v Bratislave zo dňa 7.12.2023 v ktorom  Správny súd r o z h o d o l:

 

I. Správny súd v Bratislave žalobu zamieta.

 

II. Žalovanému súd právo na náhradu trov konania voči žalobcom v 1. a 2. rade nepriznáva.

 

III. Správny súd v Bratislave priznáva ďalšiemu účastníkovi konania v 1. rade voči žalobcom v 1. a 2. rade právo na úplnú náhradu trov konania , o výške ktorej rozhodne správny súd po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením.

Správny súd teda priznal obci Dolná Streda úplnú náhradu trov konania.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku (po prevzatí rozsudku právnym zástupcom SRZ) prechádza OR Dolnostredské do obhospodarovania obce Dolná Streda, predpokladaný termín nadobudnutia právoplatnosti je 20. Január 2024.