Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď neuspela pri podaní podnetu na Krajskej prokuratúre v Trnave.

11.05.2020 11:00

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď, podala podnet na Krajskej prokuratúre v Trnave vo veci rozhodnutia  Okresného úradu v Trnave, odboru opravných prostriedkov pod sp. zn. OU-TT-OOP3-2019/037709  a rozhodnutia Okresného úradu Galanta pod sp. zn. OU-GA-OSZP-2018/000741, ktoré sa týkajú zastavenia konania vo veci že OR Dolnostredské je vodný tok.

 

Vydaním rozhodnutím OÚ Trnava

zamietla

odvolanie advokátskej kancelárie VIA LEGE, ktorá zastupuje v správnom konaní MsO SRZ Sereď, vo veci žiadosti o určenie, že OR Dolnostredské je vodný tok, a

 potvrdila 

rozhodnutie OÚ Galanta č.j.OU-GA-OSZP-2019/000198/OU/SV, OU-GA-OSZP-2018/000741/OU/SV, OU-GA-OSZP-2017/011797/OU/SV zo dňa 13.08.2019, v ktorom sa hovorí že, OÚ Galanta vydal ako prvostupňový správny orgán rozhodnutie ktorým v súlade s § 30 ods.1 písm. i) zákona o správnom konaní konanie zastavuje.

 

V platnosti naďalej ostáva rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Galante č. A2005/00216-0ÚŽP-629/05-OV z 20.04.2015 v ktorom sa hovorí že:

 

vodná plocha nachádzajúca sa pod rybárskym revírom „Rameno Dolná Streda č.2-1550-1-1“ nie je vodným tokom.Vec bola na Krajskej prokuratúre v Trnave vybavená odložením podnetu bez prijatia prostriedkov prokurátorského dozoru.