Stanovisko OZ "Dolnostredan" a prípravného výboru k Uzneseniu č.113/2014:

11.02.2015 08:56

          Na Radu SRZ ,ktorá zasadala dňa 13.decembra 2014 v Žiline bola zaslaná opätovná žiadosť  o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda. Následne bol zaslaný Otvorený list členom Rady.doc (2,2 MB), v ktorom boli podrobnejšie uvedené dôvody ktoré vedú záujemcov k vzniku novej rybárskej organizácie. Napriek tomu nebol termín ustanovujúcej členskej schôdze Radou SRZ schválený :

Vybrané zo zápisnice RADY SRZ  uverejnenej na stránke SRZ :

5.5.12. Žiadosť o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda
Mgr. Waczlavová – oboznámila členov Rady so žiadosťou prípravného výboru pre založenie MO SRZ Dolná Streda. Prípravný výbor požiadal Radu o schválenie termínu ustanovujúcej členskej schôdze, ktorá by sa mala konať 24.1.2014 / správne malo byť 24.1.2015 /.
K žiadosti prebehla rozsiahla diskusia, v ktorej vystúpili Ing. Kalus, p. Godiška, Mgr. Jankovičová,PaedDr. Čerešňák, JUDr. Kabáč
Bolo prijaté :
Uznesenie č. 111/2014:
Rada ukladá Sekretariátu naformulovať uznesenia k predkladaným bodom 6.10. a 6.11.
Termín: do spracovania zápisnice Zodpovedný: Mgr. Waczlavová
Hlasovanie:
Za - 34            Proti - 0           Zdržal sa - 0

Na stránke RADY SRZ bolo  9.januára doplnené Uznesenie č.113/2014 :

Uznesenie č. 113/2014:
Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda z týchto dôvodov.

  1. Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla , tak ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.
  2. Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú v súčasnosti pridelené MO SRZ Sereď, prípravný výbor nepredložil uznesenie členskej schôdze MO SRZ Sereď podľa § 14 ods.6 písm. c) Stanov SRZ.

 

Stanovisko OZ „Dolnostredan“ a členov prípravného výboru:

          Keď že z uvedeným uznesením RADY SRZ č.113/2014 sa členovia prípravného výboru, ktorí požiadali v zmysle platných stanov SRZ o vytvorenie novej miestnej organizácie SRZ Dolná Streda nestotožňujú, a máme za to, že Rada SRZ nepostupovala v zmysle zákonných ustanovení, keď po schválení prípravného výboru , konštatovanom splnení podmienok pre vznik novej organizácie určených zákonom a Stanovami SRZ (zasadnutie Rady dňa 27.9.2014,  bod 5.12. ing. Kalus) a doručení všetkých dokumentov nerozhodla o vytvorení novej miestnej organizácie SRZ Dolná Streda.

          Nakoľko záujemcovia o vznik MO SRZ Dolná Streda majú občianske právo založiť vlastnú miestnu organizáciu v zmysle zákona a Stanov SRZ. Rovnako je jedným z prejavov ústavných práv právo ľudí so spoločnými záujmami sa združovať. Máme za to, že účelom právnej úpravy a ostatných predpisov týkajúcich sa výkonu práva rybárstva je jednoznačne to, aby miestne organizácie vznikali tam, kde sa predmetný revír reálne nachádza. Novovznikajúca MO SRZ Dolná Streda má zároveň aj podporu obce.

          Z tohto dôvodu bola podaná žaloba o preskúmanie Uznesenia č. 113/2014 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

 

          Smutné je, keď musíme konštatovať že ku dnešnému dňu nám k našej žiadosti nebola doručená žiadna oficiálna odpoveď zo sekretariátu Rady SRZ ani od pána ing. Javora, ktorý je tajomníkom SRZ.