Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky potvrdila oprávnenosť podnetu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaradilo tento podnet do „Zelenej linky „

30.10.2020 13:03

„Pravda o SRZ – starostlivosť o prírodu, životné prostredie, ekológiu  vôd, genofond  rýb a zdravej výživy obyvateľstva, tak ako je uvedené v Stanovách SRZ."

Pekný deň Vám prajem,

dnes Vás chcem informovať o tom, že som pri podrobnejšom monitorovaní činností v SRZ narazil na ďalšie porušovanie zákona Slovenským rybárskym zväzom a to práve v tej najcitlivejšie oblasti a to k životnému prostrediu, kvality spodných vôd a teda aj v konečnom dôsledku zdravia obyvateľstva. Na tento vážny problém som vo svojom podnete upozornil Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky.

Podnet som podal na základe získaných informácií a oznamov zverejnených na stránke Rady SRZ a mestskej organizácie v Seredi. Tieto zverejnené informácie jednoznačne dokazujú, že bola porušená nie len legislatíva Slovenskej republiky ale aj nariadenia Európskej únie. O čo ide si môžete prečítať v podnete, ktorý som poslal na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky dňa 8.4.2020 s názvom :

 „Podnet na vykonanie kontroly, či bola aplikácia krmiva RUPÍN SPECIÁL  v MsO SRZ Sereď v súlade s platnou legislatívou, či má SRZ Rada Žilina oprávnenie na predaj medikovaného krmiva RUPIN SPECIAL“.

Prečo podnet ?

Hneď v úvodnom ustanovení Stanov SRZ v § 1, ods.1, je medzi iným uvedené že : „Členov SRZ spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so všeobecne záväznými  právnymi  predpismi,  v  oblasti  ochrany prírody  a životného  prostredia, v oblasti starostlivosti o ekológiu  vôd a okolitej prírody, zachovanie  genofondu  rýb ako i výživy obyvateľstva.“

 

V § 6 Práva a povinnosti členov zväzu, v bode 2 sa uvádza, že členovia zväzu sú povinní:

b) riadiť  sa stanovami  zväzu , inými  vnútornými  zväzovými  predpismi  a plniť úlohy  uložené  zväzovými orgánmi,

c) dodržiavať  platné  a  účinné  zákony,  rybárske  poriadky,  všeobecne  záväzné  predpisy  súvisiace  s výkonom rybárskeho práva a vnútorné predpisy zväzu,

f) zodpovedne  vykonávať  funkcie,  do ktorých  boli s ich  súhlasom  zvolení  vo  zväzových orgánoch,

V Stanovách v § 21 Rada, sa v bode 2 uvádza že úlohou Rady je najmä:

a) realizovať opatrenia vyplývajúce z uznesení snemu a plniť úlohy zväzu v súlade s úlohami vyplývajúcimi zo záväzných opatrení orgánov štátnej a verejnej správy v oblasti rybárstva a ochrany prírody.

Z týchto ustanovení Stanov SRZ, ktoré sú záväzné pre všetky orgány, organizačné zložky a členov zväzu sme sa teda dozvedeli, že SRZ sa musí starať o ochranu prírody  a životného  prostredia, o ekológiu  vôd a okolitej prírody, o zachovanie  genofondu  rýb ako i o výživu obyvateľstva čo sa týka rýb, a toto majú v prvom rade zabezpečovať realizovať členovia Rady SRZ, lebo je to ich prvoradou úlohou.

Veľa krát ste sa určite stretli s tým, kedy ste sa vybrali na ryby a bola tam umiestnená tabuľa na ktorej bolo uvedené niečo takéto:

 

!!! P O Z O R !!!

Z dôvodu preliečenia rýb Medikovaným krmivom RUPÍN SPECIÁL SA ZAKAZUJE akákoľvek konzumácia rýb od 3.4.2020 do 3.5.2020

 

Toto sa stalo aj v našej organizácii, a keď že som sa začal venovať problémom v SRZ bližšie, tak som si povedal, že sa bližšie pozriem aj na tento problém. Podarilo sa mi zistiť neuveriteľné skutočnosti.

 

Podľa legislatívy Slovenskej republiky ako aj nariadenia Európskeho parlamentu sa musí pri aplikácii krmiva RUPÍN SPECIÁL dodržať určitý postup. Aby bolo zabránené šíreniu sa chorôb rýb musí byť pri dovoze rýb pri zarybnení revírov priložené osvedčenie o veterinárnom vyšetrení dodávaných rýb, inak sa ryby nesmú na územie Slovenskej republiky dovážať. Nasadená ryba nesmie byť dovezená chorá.

Podľa zistených skutočností bolo medikované krmivo RUPÍN SPECIÁL aplikované do vôd v mestskej organizácii v Seredi expresne rýchlo od nasadenia rýb. Ryby boli nasadené 24.3.2020 a zákaz konzumácie rýb z dôvodu preliečenia rýb Medikovaným krmivom RUPÍN SPECIÁL bol zverejnení 3.4.2020, čo nie je ani desať dní od nasadenia rýb. Z čoho vyplýva otázka, boli tieto ryby dovezené na územie Slovenskej republiky zdravé alebo ich len preventívne chceli preliečiť, čo je ale v zmysle platnej legislatívy zakázané ?

Ak chce organizácia do vody aplikovať medikované krmivo RUPÍN SPECIÁL, môže ho aplikovať iba na základe vyšetrenia jednotlivých rýb, na jednotlivých revíroch a stanovenia ich diagnózy, a môže ho predpísať iba veterinárny lekár.

Medikované krmivo RUPÍN SPECIÁL je s obsahom antibiotika a  nadmerné alebo nevhodné používanie krmiva s obsahom antibiotika urýchľuje vznik a šírenie baktérií, rezistentných voči nim a rezistentné baktérie vedia ďalej rásť a množiť sa. Tieto baktérie sa môžu šíriť, a spôsobovať infekcie u iných rýb. Medikované liečivo bolo v prípade našej organizácie použité na piatich revíroch naraz, preto predpokladám, že ho naša organizácia použila ako preventívne opatrenie, čo je ale v rozpore ako som už spomínal s platnou legislatívou, preto som požiadal preveriť Štátnou potravinovou a veterinárnou správou Slovenskej republiky:

  • na základe čoho bolo aplikované medikované krmivo RUPÍN SPECIÁL do piatich revírov MsO SRZ Sereď,
  • kto rozhodol o aplikácii tohto liečiva,
  • kto stanovil diagnózu ochorenia rýb,
  • či bola dodržaná platná legislatíva pri dovoze rýb.

Keď že RUPIN SPECIAL je širokospektrálne antibiotikum vo forme granúl pre ryby. A pretože ide o krmivo s obsahom antibiotika, ktoré podľa zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a nasledovných predpisov môže predpisovať iba veterinárny lekár, a nie je možné ho voľne predávať, na základe upozornenia veterinárneho lekára som upozornil aj na predaj tohto medikovaného krmiva Slovenským rybárskym zväzom so sídlom v Žiline. To že SRZ Rada Žilina ponúkala predaj medikovaného krmiva RUPIN SPECIAL si môžete overiť v dokumentoch, ktoré som vybral za roky 2018, 2019, 2020 , ktoré sú prílohou tohto listu. Preto som taktiež žiadal Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky preveriť:

 

  • či na predaj medikovaného krmiva RUPIN SPECIAL má SRZ Rada Žilina oprávnenie v zmysle platnej legislatívy.

 

Obzvlášť zarážajúci je pre mňa fakt, že jeden člen Rady SRZ, ktorý je členom Rady už niekoľko volebných období a je riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rožňave, aj napriek tomu, že ako riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy mal mať vedomosť o zákonných ustanoveniach ohľadom používania antibiotík v prípade liečiva RUPÍN SPECIAL, ako aj novozvolený tajomník SRZ, ktorý sa pri svojej podnikateľskej činnosti zaoberal predajom medikovaného krmiva RUPÍN SPECIAL a teda tak isto by mal vedieť, že toto krmivo je antibiotikum (viď priložený dokument Medikované krmivo RUPÍN SPECIAL). Preto sa obidvaja v zmysle Stanov SRZ mali postarať jeden ako člen Rady SRZ a druhý ako člen Rady a zároveň tajomník SRZ, aby SRZ nekonal v rozpore so zákonom, čo neurobili, keď že sekretariát Rady SRZ podľa predložených dokumentov jednoznačne predáva krmivo RUPÍN SPECIAL svojim organizačným zložkám už v Januári 2020, kde ich vyzýva k objednaniu tohto liečiva, čiže na začiatku roka, kedy organizačné zložky nemôžu predsa vedieť kedy a koľko medikovaného krmiva RUPÍN SPECIAL budú potrebovať v období marec – apríl ( v tomto období sa ochorenie najviac prejavuje), z čoho vyplýva, že im ho preto dopredu nemohol predpísať žiadny veterinárny lekár, na základe veterinárneho vyšetrenia rýb, tak ako to ustanovuje legislatíva.

 

Záver:

 

Medikované krmivo RUPÍN ŠPECIÁL, ktoré je s obsahom antibiotika sa môže v zmysle platnej legislatívy predávať organizačným zložkám SRZ, a aplikovať do vody len na základe predpisu veterinárneho lekára, po vyšetrení rýb a stanovení diagnózy ochorenia rýb. Jeden z najvážnejších problémov  je to, že SRZ svojím nezákonným konaním pri predaji a aplikácii liečiv do vody, ktoré obsahuje antibiotikum, bez akých koľvek problémov ohrozuje životné prostredie a hlavne kvalitu vôd, čiže vlastne aj naše zdravie.

 

 

Z týchto dôvodov som preto podal podnet na prešetrenie týchto skutočností na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky.

 

ŠVPS SR potvrdila opodstatnenosť môjho podania, tým že skonštatovala, že SRZ porušil všeobecne záväzné právne predpisy na úseku veterinárnej farmácie, v odpovedi na moju žiadosť, podanú v zmysle zákona č.211/2000 Z.z., zo dňa 16.10.2020, ktorú prikladám ku svojmu článku.

 

Dňa 19.októbra 2020 som o mojom podnete a výsledku kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky informoval mailom pána ministra životného prostredia Slovenskej republiky, ministerstvo môj podnet zaevidovalo a jeho spracovaním sa bude zaoberať Zelená linka, ktorá je oddelením prvého kontaktu a nahlasovania enviromentálnych priestupkov.

 

Keď budem ako podávateľ podnetu informovaný, ako bolo toto porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku veterinárnej farmácie ukončené, tak Vás budem opäť informovať.

 

S pozdravom a Petrov zdar                  

                                                                            Oravec Miloš

www.rrr.sk/online_rybicky/11-2020/magazin.html#p=30

www.facebook.com/groups/242459953844582/