Uznesenie Krajského súdu v Bratislave

22.03.2023 15:52

Krajský súd v Bratislave opätovný návrh žalobcov zo dňa 31.01.2023 o priznanie odkladného účinku správnej žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2913/2018-9.2 (1/2018 - rozkl.) zo dňa 15.03.2018, z a m i e t a .

 

P o u č e n i e :

 

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť (§ 439 ods. 2 písm.e/ SSP).