Vysporiadenie rybárskeho revíru Dolnostredské Rameno č. 2-1550-1-1

27.09.2016 19:45

 

                             OBEC DOLNÁ STREDA

925 63 Dolná Streda 650

 

Tel: 031/789 29 88 Fax: 031/789 29 88 E-mail: dolnastreda@seznam.cz www.nova.dolnastreda.sk

Č. p. : 607/2016    

 

Slovenský rybársky zväz

ul. A. Kmeťa

010 55

Žilina

 

Vec: Vysporiadenie rybárskeho revíru Dolnostredské Rameno č. 2-1550-1-1.

 

Obecný úrad v Dolnej Strede, v zastúpení štatutárnym zástupcom obce, starostom PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym Vás týmto vyzýva na rokovanie o vysporiadaní revíru č. 2-1550-1-1 Dolnostredské Rameno. Predmetný revír sa nachádza v oddychovej zóne v katastri obce Dolná Streda a je vo vašom doterajšom užívaní bez právneho vlastníckeho resp. iného vzťahu k pozemkom

 

Na základe ústavného práva na sebaurčenie a nespokojnosti v obhospodarovaní Dolnostredského Ramena vznikla v našej obci iniciatíva v intenciách platnej legislatívy, Stanov Slovenského rybárskeho zväzu a jeho Organizačného poriadku za vytvorenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede. V roku 2014 bol potvrdený Radou SRZ prípravný výbor pre vznik MO SRZ Dolná Streda, ktorého úlohou malo byť zabezpečiť priebeh príprav vzniku novej rybárskej organizácie pod Vašou jurisdikciou. Po viac ako dvojročnom úsilí členov prípravného výboru bola podaná žiadosť s termínom ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda, ktorá nebola Radou SRZ schválená (Uznesenie č. 113/2014) napriek tomu, že boli všetky podmienky stanovené Zákonom, Stanovami a Organizačným poriadkom SRZ splnené. Členovia prípravného výboru slovenského rybárskeho zväzu napadli na súde toto uznesenie a postoj SRZ je taký, že stále robí prieťahy v tomto súdnom konaní. Ako príklad uvediem, že nedodal včas na súd originál predmetného Uznesenia.

 

Keďže, komunitný život obce ovplyvňuje aj spokojnosť našich občanov obec akceptovala túto snahu a ju aj podporila, čo deklarovala viac krát aj na rokovaniach, ktoré prebiehali so SRZ a poskytla pri rokovaní SRZ všetky s tým súvisiace dokumenty a napriek tomu pri vzniku MO vznikajú zo strany SRZ úmyselné prieťahy, obec Dolná Streda rozhodla dňa 14.09.2016 na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že v zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. (o rybárstve), požiada Ministerstvo Životného prostredia o pridelenie tejto ostatnej vodnej plochy do užívania v osobitnom režime podľa § 34. Obec spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na pridelenie tejto ostatnej vodnej plochy do užívania.

 

Napriek tomu že podľa § 34 sa nevyžaduje dohoda o vysporiadaní s predchádzajúcim užívateľom, sme si Vás dovolili požiadať vzhľadom na nedostatok času a zákonom stanovené lehoty na urýchlené jednanie ohľadom finančného vysporiadania predmetného revíru a predloženie vášho návrhu a to do 01.10.2016.

 

Chceme Vás zároveň upozorniť nato, že budeme akceptovať len reálny návrh a reálne čísla v ktorých sa momentálne zarybnenie uvedeného revíru pohybuje. Treba si uvedomiť fakt, že prieťahy v rokovaniach o vysporiadanie revíru naše podanie žiadosti na pridelenie výkonu rybárskeho práva neovplyvnia.

 

 

V Dolnej Strede dňa 26.9.2016 starosta obce Dolná Streda

                                                                                                                  PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry

 

Na vedomie : MsO SRZ Sereď