Znalec za posudok v ktorom tvrdí že Rameno Dolná Streda je vodný tok, dostal od MS SR pokutu.

23.05.2019 14:15

Znalca za závažné porušenie znaleckých povinností pri zhotovení posudku či je rameno Dolná Streda vodný tok alebo nie, ktoré bolo samotným znalcom priznané, ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uznalo vinným, že sa dopustil iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) SZZTP za čo mu správny orgán uložil sankciu a to pokutu vo výške 350 eur podľa § 26 ods. 3 písm. a) ZZTP.

 

Z rozhodnutia dávame do pozornosti vyjadrenia ministerstva spravodlivosti k častiam posudku na základe ktorých znalec vyslovil názor že Rameno Dolná Streda je vodný tok:

 

  1. v časti „posudok“, v bode II.2.3., sú uvedené údaje o tom, že hladina vody v „Odstavnom ramene Dolnostredské“ v priebehu roka kolíše, a to „podľa údajov zadávateľa, najmä vplyvom kolísania hladiny vody vo Váhu – porovnaj fotografie v Prílohách ZP č. 7 a 8“, pričom z priložených fotografií je zrejmé, že nie je odôvodnená závislosť kolísania hladiny v ramene Dolnostredské od kolísania hladiny vo Váhu, pretože nie je možné porovnať údaje oboch hladín v rovnakom časovom období, čím je tento čiastkový výsledok časti „posudok“ nepreskúmateľný a neodôvodňuje záver, a tým bola porušená povinnosť vykonať znalecký posudok riadne a dôvodne podľa § 16 ods. 2 písm. b) SZZTP v spojení s § 17 ods. 6 SZZTP,
 
  1. v časti „posudok“, v bode II.2.4. je uvedené, že „výpar v letných mesiacoch dosahuje až 100% mesačných úhrnov zrážok“ a nie je odôvodnený postup, aký má vplyv táto skutočnosť na záver znaleckého posudku o ovplyvnení hydrologického režimu Odstavného ramena Dolnostredské hydrologickým režimom vodného toku Váhu, čím nie je odôvodnený postup, na základe ktorého znalec identifikuje hodnoty o výpare ako dôkaz závislosti hydrologického režimu Odstavného ramena Dolnostredské od hydrologického režimu Váhu, a tým bola porušená povinnosť vykonať znalecký posudok riadne a dôvodne podľa § 16 ods. 2 písm. b) SZZTP v spojení s § 17 ods. 6 SZZTP,
 
  1. v časti „posudok“ je v bode II.2.5. uvedený čiastkový záver, že „ďalšiu prítokovú zložku do záujmového územia predstavujú netesnosti ochranných, podzemných stien a infiltračný drén (pozri údaje v Prílohe ZP č.2)“, pričom v Prílohe č.2 je priložená kópia článku (Jalč, Dušan – Drahoš, Miroslav – Tomanovič, František: Hydrogeologický prieskum pre optimalizáciu hladiny podzemnej vody vo Váhovciach. In: Podzemná voda č. III./1997, s. 101-110), v ktorom je uvedené, že hydraulická clona bude vykonaná podzemnou tesniacou stenou v tzv. okne na pravostrannej ochrannej hrádzi, ktoré sa v súčasnosti realizuje. Utesnené bolo „okno“ v pravostrannej hrádzi zdrže (cit. op., s. 110), a v Prílohe č. 5 sa nachádza kópia stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod M., zo dňa 29.11.2016, v ktorom je uvedené, že žiadne „okno“ neexistuje, pretože je ílobetónová stena vybudovaná súvisle od km 0,000 – 10,000 pravostrannej hrádze VS Kráľová; tým je tvrdenie o netesnosti ochranných, podzemných stien v rozpore s tvrdeniami Prílohy č. 2 a Prílohy č. 5, čím je preskúmateľnosť a odôvodnenie prítokových zložiek do záujmového územia, uvedených v bode II.2.5 v rozpore s prílohami, a tým bola porušená povinnosť vykonať znalecký posudok riadne a dôvodne podľa § 16 ods. 2 písm. b) SZZTP v spojení s § 17 ods. 6 SZZTP,
 
Z uvedeného rozhodnutia ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vyplýva, že znalec v uvedenom znaleckom posudku vyslovil nepreskúmateľný a neodôvodnený záver.

 

Celé rozhodnutie :Rozhodnutie MS SR o inom správnom delikte.pdf (486141)

 

Zdroj:

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/spravneKonanie/spravneKonanie_436 .