Novinky

Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019

19.06.2019 07:04
Dňa 18.06.2019 bola doručená obci Dolná Streda kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave.   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zdôvodnilo podanie kasačnej sťažnosti medzi iným...

Znalec za posudok v ktorom tvrdí že Rameno Dolná Streda je vodný tok, dostal od MS SR pokutu.

23.05.2019 14:15
Znalca za závažné porušenie znaleckých povinností pri zhotovení posudku či je rameno Dolná Streda vodný tok alebo nie, ktoré bolo samotným znalcom priznané, ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uznalo vinným, že sa dopustil iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) SZZTP za čo...

Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

21.05.2019 13:05
Ako sme Vás už pred časom informovali, rybári z Dolnej Stredy ešte v roku 2014 požiadali Slovenský rybársky zväz Rada Žilina o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede. Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založenie miestnej rybárskej organizácie vydaním uznesením č.113/2014...

Dnes na OR Dolnostredskom

10.03.2019 11:00
Takto to dnes vyzeralo pri návšteve OR Dolnostredského, nielen že tam vandali odokryli a poškodili obecné tabule ale je tam aj neskutočné množstvo odpadkov. Tomuto sa hovorí že ukážková starostlivosť o životné prostredie v Chránenom vtáčom území Kráľová. Čo k tomu dodať ? Snáď len otázku, kto je za...

Oznam o rozsudku KS v Bratislave

08.03.2019 08:00
Včera 7.3.2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Bratislave pojednávanie a vyhlásenie rozsudku vo veci pod sp.zn.: 6S/50/2018, žaloby žalobcu v 1. rade: Slovenský rybársky zväz a žalobcu v 2. rade Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, proti žalovanému Ministerstvo životného...

Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor zrušil na základe protestu prokurátora vecné bremeno zapísane nezákonným spôsobom v prospech SRZ

19.02.2019 21:56

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo správne konanie o inom správnom delikte voči znalcovi prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi. DrSc.

18.02.2019 18:00

Podporte záchranu riek tak ako ich poznáme.

31.01.2019 08:24
Ak chceš zachovať naše rieky v takej podobe ako ich poznáme, PRIDAJ SA a podpor aktivitu          #ProtectWater Bližšie informácie tu:        slovakia.panda.org/kampane/protect_water/    

MŽP SR podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmani

16.12.2018 10:26
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave z ktorého vyberáme:   Žalovaný si dovoľuje poukázať na § 187 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), podľa...

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave odročené.

08.12.2018 12:32
Krajský súd v Bratislave na svojom pojednávaní dňa 06.12.2018 svoje rozhodnutie vo veci správnej žaloby  „ o zrušenie Rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 15.03.2018 č. 2913/2018-9.2 (1/2018 – rozkl.) a o zrušenie jemu predchádzajúceho skôr vydaného Rozhodnutia MŽP, odboru...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>