Novinky

Dnes sme poslali podnet na KK SRZ.

26.03.2020 11:13
Keď že v SRZ sa dejú divné veci a nám ako členom SRZ nie je ľahostajné ako sa zaobchádza s našimi peniazmi , tak sme poslali v zmysle platných „Stanov SRZ“ a v súlade so „Smernicou pre činnosť Kontrolnej komisie“ podnet na Kontrolnú komisiu SRZ aby prešetrila kto je...

Okresný súd v Galante rozhodol o výške trov právneho zastúpenia v prospech obce Dolná Streda

04.03.2020 10:25
Slovenský rybársky zväz, IČO: 00 178 209, A. Kmeťa 20, Žilina, musí do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť obci Dolná Streda náhradu trov právneho zastúpenia v súdnom spore Sp. zn.:25Cb/3/2017, v celkovej výške 945,76 €. Aj zaplatenie týchto trov právneho zastúpenia bola obec...

Rozsudok Krajského súdu v Trnave v prospech obce Dolná Streda

25.01.2020 11:18
Dňa 24.1.2020 bol obci doručený rozsudok Krajského súdu v Trnave vo veci   žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia...

RADA SRZ ODMIETLA „POKUS O ZMIER“ NAVRHNUTÝ OBCOU DOLNÁ STREDA.

07.01.2020 15:00
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina odmietla návrh na zmier od obce Dolná Streda. Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14.12.2019 „Pokus o zmier“, ktorý bol doručený na sekretariát Rady SRZ, na návrh člena Rady SRZ za Trnavský kraj PaedDr. Čerešňáka vypustila zo svojho rokovania.   Zo zápisnice...

"POKUS O ZMIER"

12.12.2019 17:00
          Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym a Prípravný výbor pre vznik miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede v zastúpení Milošom Oravcom dňa 4.12.2019 zaslal na Slovenský rybársky zväz...

Vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave

26.11.2019 11:36
Dnes sa konalo vyhlásenie rozsudku na Krajskom súde v Trnave vo veci   žalobcu v 1. rade:        Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina  žalobcu v 2. rade:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia...

Protest za slušné rybárstvo

24.11.2019 11:00
                Dňa 23.11.2019 sa počas konania mimoriadneho snemu Slovenského rybárskeho zväzu konal pred hotelom Slovakia v Žiline „ Protest za slušné rybárstvo “, ktorého sa zúčastnili aj naši členovia. Ciele protestu boli zhrnuté v otvorenom...

Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie

22.11.2019 12:29
Dnes bolo na obecný úrad v Dolnej Strede doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len „OÚ Trnava“ ), ktoré bolo vydané pod č.j. OU-TT-00P3-2019/037709. Vydaním rozhodnutím OÚ...

Návrh zmeny Stanov Slovenského rybárskeho zväzu

12.11.2019 10:20
          Rada SRZ na svojom zasadaní dňa 9. 11. 2019 schválila návrh novely stanov, ktorá bude predložená XIII. Mimoriadnemu snemu.           Na túto zmenu stanov ktorú navrhla Rada SRZ sme sa Vás rozhodli upozorniť, nakoľko...

PROTEST RYBÁROV

10.11.2019 20:33
Dňa 23.11.2019 sa bude konať v Žiline pred hotelom Slovakia   " Protest rybárov - Spoločne za rybárstvo "   Kto má záujem zúčastniť sa na proteste a svojou účasťou sa tak vyjadriť že mu dianie v Slovenskom rybárskom zväze nie je ľahostajné, lebo tieto problémy sú pre Slovenský...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>